Handhavingsbeleid en monitor


Het waterschap is bevoegd gezag voor de wateren in Limburg. Dat betekent dat we er op toe zien dat onze wateren en dijken  hun functie kunnen blijven vervullen.

Het waterschap controleert regelmatig welke activiteiten er op, in of bij het water of bij de dijk, worden uitgevoerd. Als de regels worden overtreden, lichten we meestal eerst toe waarom iets niet mag en geven we informatie over de mogelijke herstelmaatregelen. Als we zien dat de regels daarna nog niet gerespecteerd worden, treden we op om te voorkomen dat er (meer) schade of overlast ontstaat. Dat kan betekenen dat we de ontstane schade op uw kosten herstellen (last onder bestuursdwang) of u via een dwangsom verplichten een overtreding te beëindigen (last onder dwangsom).

Nalevingsbeleid

De manier waarop we handhaven is vastgelegd in ons Nalevingsbeleid (zie link rechts)

Handhavingsprogramma

In het handhavingsprogramma beschrijven we elk jaar wat de prioriteiten zijn in onze handhaving.

Handhavingsmonitor

In de handhavingsmonitor beschrijven we wat door team toezicht en handhaving is uitgevoerd. Zo wordt o.a. het aantal uitgevoerde inspecties, het aantal geconstateerde overtredingen, het aantal opgemaakte processen-verbaal en het aantal bestuursrechtelijke handhavingsbesluiten in beeld gebracht. Ook wordt teruggeblikt op bijeenkomsten waar vanuit het team een bijdrage is gegeven en zijn presentaties op de site opgenomen.


Als blijkt dat mensen zich aan de regels houden, controleren we minder frequent en minder intensief dan wanneer we merken dat mensen bewust of bij herhaling de fout in gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over handhaving kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap.