Organisatiestructuur


Waterschap Limburg bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur én een uitvoerende organisatie (zie organogram rechts). De uitvoerende organisatie bestaat uit een directie, diverse clusters en programma’s.

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door inwoners van provincie Limburg. Zij behartigt de verschillende belangen en neemt de besluiten op het gebied van strategisch en financieel beleid.

Directie

Bestaat uit de secretaris/directeur en twee directeuren. Zij sturen de organisatie aan en onderhouden de contacten met het bestuur.

Clusters en programma's

Onder verantwoordelijkheid van de directeuren is de uitvoerende organisatie onderverdeeld in acht clusters en twee programma's met elk een specifiek focusgebied.

De clusters

Areaalbeheer

Het cluster Areaalbeheer zorgt vooral buiten voor gezonde, duurzame en klimaatbestendige watersystemen en waterkeringen in reguliere en onvoorziene situaties. Inspecteren, onderhouden en bestrijden. De focus voor het cluster Areaalbeheer is het beheren van onze watergangen, stuwen, gemalen, buffers en andere objecten. Het cluster bestaat uit vier teams: Inspecteren, Onderhouden, Gebied en Beheren.

Informatie, data en monitoring

Dit cluster is verantwoordelijk voor het tactisch en strategisch beleid en uitvoering van informatievoorziening en ICT. Verder is het team verantwoordelijk voor het inwinnen, verwerken, toegankelijk maken en onderhouden van (statische) GEO-gerelateerde data en (dynamische) hydrologische, fysisch/chemische en ecologische data. Tenslotte is het een taak van dit cluster om informatie te generen en beschikbaar te stellen voortkomend uit deze data.

Kaders en ontwikkeling

Dit cluster is verantwoordelijk voor het opstellen van en adviseren over beleid, kaders en uitgangspunten van het waterschap en derden. Ook zetten zij zich in op het vormgeven van technisch inhoudelijke vernieuwingen.

Mens en organisatieondersteuning

De taken van dit cluster zijn het ondersteunen, adviseren, faciliteren en coachen van de organisatie bij het behalen van de doelstellingen en ambities door kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening op vier onderdelen: HRM, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken en Documentaire Informatievoorziening.

Programmering, planning en financien

De hoofdtaken van dit cluster zijn  het op koers houden van de organisatie, prioriteren en programmeren van onze activiteiten, een verantwoord financieel beleid en beheer, en regie op assetmanagement.

Projecten en inkoop

De doelstelling van het Cluster Projecten & Inkoop is het realiseren van de integrale projectenopgave van Waterschap Limburg: met en voor de omgeving tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Hiermee dragen we bij  aan de doelstellingen van WL; veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water zoals in de begroting beschreven in de programma’s Hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie regionaal systeem.

Strategie en communicatie

De focus voor het cluster Strategie & Communicatie is de strategische positionering van het Waterschap Limburg, bestuurlijke advisering en ondersteuning. Hier zetten wij ons dagelijks voor in. Dit doen wij door middel van diverse activiteiten zoals educatie, strategisch omgevingsmanagement, crisiscommunicatie en projectcommunicatie.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Naast onze eigen regels uit de keur, die met name zijn gericht op het functioneren van onze waterstaatswerken (beken, dijken en onderhoud daarvan) en grondwater, is er landelijke regelgeving die ook vergunning- en meldplichten bevat. Denk hierbij aan de regelgeving die met name op bescherming van de waterkwaliteit toeziet. In een beleidskader is opgenomen met welke doelen en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de taken van het waterschap op het vlak van vergunningen, toezicht en handhaving. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het aspect preventie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze regels goed worden nageleefd zonder actief ingrijpen door het waterschap? Ter beantwoording hiervan zijn in het Beleidskader strategieën opgenomen voor preventie, vergunningen, toezicht en handhaving.

De programma’s

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Een aantal dijkversterkingsprojecten voeren we uit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken de waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Water in balans

Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderend klimaat. Maar dit kunnen we niet alleen. De maatregelen bedenken we, realiseren we en beheren we samen met de omgeving, dus ook met jou. Samen staan we aan de lat om Limburg klaar te stomen voor het nieuwe klimaat.

Organogram

organogram waterschap limburg


Contact

Waterschap Limburg
Maria Theresialaan 99 (bezoekadres)                  
6043 CX Roermond
Openingstijden: 8:30 - 17:00 uur
Tel: 088 – 88 90 100
E-mail: info@waterschaplimburg.nl