Regels, wetgeving, vergunningen en handhaving


Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Waterschap Limburg stelt de regels op en treedt handhavend op indien nodig. Wilt u bouwen of activiteiten uitvoeren in of bij een beek of een dijk? Bent u van plan om water te lozen in een beek? Wilt u (grond)water onttrekken of iets anders doen dat invloed kan hebben op het water? Dan moet u zich aan deze regels houden.

Waterschap Limburg heeft de regels van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas ongewijzigd overgenomen. Dit betekent dat de keurregelgeving voor de burgers en bedrijven niet is veranderd. Dit betekent dat er verschillende regels kunnen gelden voor het Noorden of het Zuiden van Limburg.

Hoe weet ik welke regels er voor mijn activiteit gelden?

De regels van het waterschap zijn als volgt opgebouwd:
• Voor een aantal activiteit zijn er Algemene regels opgesteld. Dit zijn regels waar u zich in aan moet houden als de algemene regel voor u van toepassing is.
• Daarnaast moet u vaak een melding doen (doorlooptijd vier weken) voordat u met uw activiteiten begint en/of een vergunning aanvragen (doorlooptijd acht weken tot zes maanden).
• In onze reactie op uw melding of vergunningaanvraag, kunnen (maatwerk-)voorschriften zijn opgenomen die alleen voor u gelden.

Voor elke activiteit en voor elke locatie kunnen de regels anders zijn. Vaak moet u een melding doen, een vergunning aanvragen of beiden. Als u vooraf met ons overlegt, komt u tot het beste en snelste resultaat.

Regels per activiteit

Bouwen bij een beek

Kijk hier voor de regels over bouwen bij een beek, zoals de aanleg van een steiger of een schuur, verleggen van kabels en leidingen, projectontwikkeling of werkzaamheden aan bruggen en duikers.

Bouwen bij een dijk

Kijk hier voor de regels over bouwen bij een dijk, zoals de bouw van een schuur, tuinhuis of een terras of vlonder. Of als u grootschalige bouwwerken of projecten langs een dijk gaat uitvoeren, of kabels en leidingen gaat verleggen.

Water lozen vanuit uw woning of bedrijf

Kijk hier voor de regels over het lozen van afvalwater, grondwater, neerslag en bronneringswater, direct in de beek of op het riool. Wanneer moet u een melding doen of een vergunning aanvragen en bij wie? U leest het hier.

Regels agrarische bedrijfsvoering

Kijk hier voor de regels die gelden bij agrarische bedrijfsvoering, zoals bemesting, gewasbescherming, erfafspoeling, open teelt, veehouderij en voorkomen van bodemerosie.

Water onttrekken

Kijk hier voor de regels die gelden bij het onttrekken van water uit een beek of grondwateronttrekkingen.

Ruimtelijke plannen in uw gemeente: watertoets

Gemeenten zijn verplicht een watertoets te doen bij plannen voor nieuwbouw of herstructurering in de gemeente.


Hoe wordt er gecontroleerd op het naleven van de regels?

Het waterschap controleert regelmatig op de naleving van de regels. Als u de regels overtreedt, lichten we toe waarom iets niet mag en geven we informatie over de mogelijke herstelmaatregelen. Als we zien dat u de regels daarna nog niet respecteert, treden we op om te voorkomen dat er (meer) schade of overlast ontstaat. Dat kan betekenen dat we de ontstane schade op uw kosten herstellen (last onder bestuursdwang) of u via een dwangsom verplichten een overtreding te beëindigen (last onder dwangsom).

De manier waarop we handhaven leggen we vast in het handhavingsbeleid.