Regels, wetgeving, vergunningen en handhaving


Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Waterschap Limburg heeft regels opgesteld en treedt handhavend op indien nodig. Wilt u bouwen of activiteiten uitvoeren in of bij een beek of een dijk? Bent u van plan om water te lozen in een beek? Wilt u (grond)water onttrekken of iets anders doen dat invloed kan hebben op het water? Dan moet u zich aan deze regels houden.

De regels van het waterschap zijn als volgt opgebouwd:

Voor alle activiteiten of handelingen die u in of in de buurt van een oppervlaktewater of waterkering die op de legger staat geldt een zorgplicht (zie hierna).

  • Voor een aantal activiteit zijn er Algemene regels opgesteld. Dit zijn regels waar u zich in aan moet houden als de algemene regel voor u van toepassing is. Daarnaast is de zorgplicht van toepassing.
  • Daarnaast moet u vaak een melding doen (doorlooptijd vier weken) voordat u met uw activiteiten begint en/of een vergunning aanvragen (doorlooptijd acht weken tot zes maanden).
  • In onze reactie op uw melding of vergunningaanvraag, kunnen (maatwerk-)voorschriften zijn opgenomen die alleen voor u gelden. De zorgplicht geldt naast de vergunning.

Zorgplicht

Iedereen die activiteiten of handelingen uitvoert die een nadelig effect kunnen hebben op het oppervlaktewater of op een waterkering of in een zone die is opgenomen in de legger van het waterschap, moet zich houden aan de zorgplicht. Deze houdt in dat u nadelige effecten of schade moet voorkomen. Via de digitale vergunningcheckkunt u beoordelen of de zorgplicht op u van toepassing is. Als u hierover twijfelt, dan adviseren wij u contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het waterschap (vergunningen@waterschaplimburg.nl of handhaving@waterschaplimburg.nl, tel. 088 – 88 90 100).

Via de vergunningcheck kunt u beoordelen of u aan regels uit de keur moet voldoen voor een bepaalde activiteit.

Ruimtelijke plannen in uw gemeente: weging van het belang van water

Bij plannen voor nieuwbouw of herstructurering in de gemeente en het opstellen van omgevingsplannen moeten gemeenten rekening houden met waterbelangen. Met ingang van de Omgevingswet vervangt het begrip 'weging van het waterbelang' de term watertoets.


Hoe wordt er gecontroleerd op het naleven van de regels?

Het waterschap controleert regelmatig op de naleving van de regels. Als u de regels overtreedt, lichten we toe waarom iets niet mag en geven we informatie over de mogelijke herstelmaatregelen. Als we zien dat u de regels daarna nog niet respecteert, treden we op om te voorkomen dat er (meer) schade of overlast ontstaat. Dat kan betekenen dat we de ontstane schade op uw kosten herstellen (last onder bestuursdwang) of u via een dwangsom verplichten een overtreding te beëindigen (last onder dwangsom).

De manier waarop we handhaven leggen we vast in het handhavingsbeleid.