Water in Balans: aan de slag met wateroverlast!


In mei 2018 hadden we te maken met tal van hoosbuien met grote wateroverlast. Ook in 2016, 2014, 2012 en 2010 zorgden enorme hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen. Maar in de zomer van 2018 was het juist heel erg droog. Droogte gaat regelmatig gepaard met hittestress, een ander gevolg van klimaatverandering.

Een ding is duidelijk: Het veranderend klimaat komt sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Het is tijd voor actie!

Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderend klimaat. Maar dit kunnen we niet alleen. De maatregelen bedenken we, realiseren we en beheren we samen met de omgeving, dus ook met jou. Samen staan we aan de lat om Limburg klaar te stomen voor het nieuwe klimaat.

Om dit te bereiken, draaien wij met onze partners aan vier spreekwoordelijke knoppen:

Knop 1 Landelijk/buitengebied

Knop 2 Stedelijk/bebouwd gebied

Knop 3 Watersysteem/beken en beekdalen

Knop 4 Schade beperken aan je eigen woning

De aanpak kan alleen slagen als we aan alle vier de knoppen tegelijk draaien. Één partij alleen kan de ambitie om wateroverlast drastisch te beperken niet waarmaken, daarvoor is iedereen hard nodig.

Gebiedsprojecten

Samen met gemeente, betrokken instanties en inwoners zijn we aan de slag in gebiedsprojecten. In deze gebieden gaan we gezamenlijk intensief aan de slag met het voorkomen van wateroverlast door het gehele gebied als uitgangspunt te nemen. We inventariseren de belangrijkste knelpunten en we gaan samen aan de slag met nieuwe manieren van werken. Denk hierbij aan het samen met gemeenten aanpassen van de ruimtelijke inrichting in steden en dorpen. Als waterschap kunnen we dit niet alleen; we doen dit met en voor de omgeving in co-creatie, co-realisatie en co-beheer.

Meer weten over de gebiedsprojecten Meerssen, Oirsbeek, Eckeltsebeek, Schelkensbeek en de Kwistbeek. Kijk op ons participatie platform Met Elkaar.

Win-Win

Daar waar mogelijk sluiten we bij andere initiatieven in onze omgeving aan om de overlast door wateroverlast te verminderen. Dat kunnen initiatieven van andere overheden zijn, maar ook van particuliere partijen.

Overige acties

Een flink aantal maatregelen organiseren we buiten de gebiedsprojecten om. Denk aan maatregelen die binnen het reguliere werk van het waterschap vallen, zoals het aanpassen van locaties zodat ze voldoen aan de wettelijke wateroverlastnormering. Of het ontwikkelen en voeren van publiekscampagnes om inwoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen rol in dit verhaal Bijvoorbeeld het ‘waterklaar’ maken van je tuin.

Vragen? Mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Rapport resultaten praktijkproeven extra water vasthouden landbouwpercelen

bieten zaaien zonder opheffen spoor (2)_WUR

Animatie

Bestuurders over Water in Balans

Josette Van Wersch:

Josette van Wersch

“Onze woonomgeving bevat steeds meer stenen. In het stedelijke gebied maken wij ons sterk voor meer ruimte voor groen en minder verharding. Hierdoor vindt er een betere afwatering plaats op eigen perceel, en komt er minder water in het riool en watersysteem.”