Kaarten en meetgegevens


Op deze pagina staan de kaarten en meetgegevens van Waterschap Limburg.

Actuele waterstanden

Op deze kaart kunt u zien hoe hoog het water in de Limburgse beken en rivieren staat en de grondwaterstanden.

Hoogwatercheck

Op overstroomik.nl staat hoe goed uw woning beschermd is tegen overstromingen

Maaikalender

Geeft aan waar, wanneer en op welke manier Waterschap Limburg gaat maaien.

Grondwaterputtenkaarten

Overzicht van alle geregistreerde grondwaterputten voor landbouwkundige doeleinden.

Legger

Geeft aan welke oppervlaktewateren, dijken en andere objecten er in Limburg liggen en welke regels van het waterschap hiervoor gelden.

Bodemdoorlatendheid

De bodemdoorlatendheidkaart geeft een globaal beeld van de doorlatendheid van de bovengrond in gemeenten. De geschiktheid voor de infiltratie van hemelwater is sterk afhankelijk van deze bodemdoorlatendheid.

Drainages

Overzicht van alle bij het waterschap geregistreerde traditionele en peilgestuurde drainages.

Dijkversterkingen en dijkverleggingen

We hebben voor u alle dijkversterkingsprojecten op een kaart gezet.

Meetgegevens waterkwaliteit

Het waterschap meet en analyseert de waterkwaliteit van een groot aantal wateren in het beheergebied. Stikstof en fosforgegevens.

Water in Balans

We hebben voor u alle Water in Balans-projecten op een kaart gezet.