Gebiedsontwikkeling


Vierwaarden

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

Lob van Gennep

Het projectgebied Lob van Gennep wordt door dijken en hoge gronden beschermd tegen hoogwater vanuit de Maas en ligt op de overgang van de Maasvallei naar de Bedijkte Maas. Er zijn vele landschappelijke kwaliteiten zoals de stuwwal, het Niersdal, de Mookerplas en het Genneperhuis.

Corio Glana

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal.

Groene Rivier Well

In het project Groene Rivier Well gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal.