Feiten en cijfers van Waterschap Limburg


Gebied

Oppervlakte beheersgebied 
Gemeenten 
Inwoners

2.209 km2
33
1.116.260

Organisatie

Medewerkers 314 fte
Begroting

314 fte
€ 161,7 miljoen

Bestuur

Algemeen bestuur 
ingezetenen 
ongebouwd 
natuurterreinen 
bedrijven 
Dagelijks bestuur

30 zetels
21 zetels
4 zetels
2 zetels
3 zetels
dijkgraaf + ≤ 5 zetels

'Kunstwerken'

Primaire waterkeringen
Coupures *
Watergangen 
Stuwen 
Regenwaterbuffers 
Rioolwaterzuiveringsinstallaties 
Transportleiding afvalwater 
Gezuiverd afvalwater

179 km
203
2.697 km
1.428
515
17
500 km
150 miljoen m3

* afsluitbare openingen in een dijk

Waar komen onze inkomsten vandaan?

Onze grootste inkomstenbron is de opbrengst van de waterschapsbelasting. Ons dochterbedrijf BsGW De (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) int deze voor ons. De opbrengst hiervan bedraagt gemiddeld bijna 80% van de totale inkomsten. Het gaat gemiddeld om zo’n € 128 miljoen. Onze overige inkomsten komen uit diensten voor derden en bijdragen en subsidies.


Waterpartners

In Limburg werken nog meer organisaties met water: