Beleid van Waterschap Limburg


Wat willen we de komende jaren bereiken met het waterbeheer? Welke taken en projecten pakken we op? De antwoorden leggen we vast in beleid.

Limburgse visie op waterbeheer in 2020

Notitie uit 2012 van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas samen. Hierin beschrijven zij welke (water)opgaven Limburg te wachten staan en wat dit vraagt van het waterbeheer anno 2020. Mede op basis hiervan zijn de waterschappen in 2017 samengegaan.

Waterbeheerplan Limburgse Waterschappen

Hoe zorgt Waterschap Limburg van 2016 tot en met 2021 voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water?

Keur en legger

De Keur is regelgeving over wat mensen wel en niet mogen doen in en nabij water, dijken en stuwen. Op de Legger staan alle oppervlaktewateren en dijken aangegeven die Waterschap Limburg in beheer heeft en waarop de Keur van toepassing is. Op dit moment hanteert Waterschap Limburg voor het gebied van Mook tot aan Roermond nog een andere Keur en Legger dan voor het gebied van Eijsden tot en met Roermond. In 2018 worden deze samengevoegd tot één nieuwe waterschapsverordening als gevolg van de nieuwe Omgevingswet.

Nieuw Limburgs Peil

Notitie waarin het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei beschrijft hoe de beken ook in de toekomst op een juist te tempo de juiste hoeveelheid water kunnen blijven afvoeren. Vernieuwend is dat niet alleen de beken, maar hele beekdalen worden hersteld.

Peilgestuurde drainage

Samen met agrariërs stellen we alles in het werk om peilgestuurde drainage tot hèt systeem van de toekomst te maken. Zo hoeven grondgebruikers minder te beregenen, gaan we verdroging van natuurgebieden tegen en worden beken en rivieren gelijkmatiger belast.