Waterbeheerprogramma 2022-2027: water in een veranderend klimaat


Een nieuw waterbeheerprogramma

website carousel wbp3

Elke zes jaar leggen waterschappen vast welke aanpak en welke maatregelen nodig zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in het waterbeheerprogramma (WBP).

Op dit moment is Waterschap Limburg bezig met de voorbereiding van dit nieuwe WBP voor de periode 2022-2027.

Omdat de opgaven groot en gezamenlijk zijn, betrekken we nadrukkelijk onze  omgeving bij de totstandkoming van dit programma. Dat doen we door middel van de  ‘omgevingsreis van Waterschap Limburg’ waarbij collega-overheden, inwoners en partnerorganisatiesvragen meedenken over de invulling van dit programma.

Het Waterbeheerprogramma geeft invulling aan het bestuursprogramma uit 2019 en de meerjarenbegroting waarin de koers voor de toekomst is uitgezet.

Planning

Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

De omgevingsreis die we maken voor het WBP heeft al heel veel nuttige informatie opgeleverd. Dat hebben we verwerkt in een voorontwerp dat we op 1 september op deze website plaatsen. In het najaar wordt het ontwerp vastgesteld door het dagelijks bestuur waarna het vanaf 2021 officieel ter inzage wordt gelegd.

Video omgevingsreis

Het huidige Waterbeheerplan 2016 - 2021

watercontrole-in-nationaal-park-de-meinweg-2 (Breedbeeld)

Bij het opstellen van de doelen en maatregelen hebben veel partnerorganisaties een bijdrage geleverd. We streven immers naar een breed gedragen wateropgave die we samen met onze omgeving realiseren.