Energiekansenkaart


Waterschap Limburg (WL) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) willen in 2025 energieneutraal zijn, dit betekent jaarlijks netto evenveel energie duurzaam opwekken als het eigen gebruik. Hiervoor zullen we naast energiebesparing ook inzetten op opwekking van duurzame energie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van thermische energie uit afvalwater of uit oppervlaktewater. Om de kansen voor een duurzamere energievoorziening, met en voor de omgeving, in beeld te brengen bieden we een kansenkaart aan.

De weergave van bronnen van duurzame energie biedt geen garantie dat deze rendabel zijn, of dat het waterschap zal meewerken aan exploitatie. Alle initiatieven worden altijd getoetst of deze verenigbaar zijn met de belangen van het watersysteem, zoals het hydrologisch en ecologisch functioneren en het beheer.

Kansenkaart

kansenkaart

Biogas

slipvergister

Waterkracht

waterkracht

Windenergie

windenergie

Warmte uit afvalwater

thermostaat

Warmte uit oppervlaktewater

beek

Koude energie uit oppervlaktewater

beek koud

Zonnepanelen bij rioolwaterzuiveringen

zonnepanelen