Waterkracht


waterkracht

Elektriciteit kan worden opgewekt met stromend water in beken en rivieren en met vallend water bij stuwen of dammen. Het technisch en economisch potentieel is in Limburg relatief laag omdat de rivieren en beken doorgaans te weinig water afvoeren en het verval en de stroomsnelheid te klein zijn.

De meest kansrijke locaties voor de winning van waterkracht zijn op de kaart in beeld gebracht. De grootste potentie zit bij stuwen in grotere beken. Hoe groter het verval en de afvoer, des te groter het potentieel. Energie uit vrije stroming heeft veel minder potentie, omdat de stroomsnelheden relatief laag zijn en veel beken gestuwd zijn.

Omdat de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt beperkt is, kan de waterkrachtcentrale vrijwel altijd op het lokale elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Dit heeft als voordeel dat de kosten voor een elektriciteitsaansluiting dan relatief laag zijn. Desondanks is de financiële haalbaarheid van waterkrachtprojecten klein vanwege de beperkte schaal.

Per locatie is het feitelijke potentieel beperkt tot het energieverbruik van maximaal enkele woonhuizen. Over heel Limburg wordt het potentieel geschat op energie voor enkele honderden  huishoudens.

Vanwege de (te) geringe bijdrage van waterkrachtprojecten aan de energieneutraliteit van WL en WBL, zijn wij niet voornemens om zelf, buiten de bestaande turbine in de Roer, te investeren in waterkrachtprojecten. Mocht u wel geïnteresseerd zijn in een waterkrachtproject in onze rivieren/beken, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken, zie “contactformulier-energieatlas” in de rechter kolom. We toetsen voorstellen aan de randvoorwaarden die we hanteren om het water(eco)systeem te beschermen, de hoogwaterafvoer te garanderen, wateroverlast te voorkomen en om onze beheertaken goed uit te kunnen voeren.