Nota Samen Duurzaam


AB Themasessie

De nota ‘Samen Duurzaam’ is opgebouwd vanuit wettelijke kaders en regelgeving en verschillende gemaakte afspraken op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden zijn de Klimaatwet, het Klimaatakkoord, het Grondstoffen- en Energieakkoord en de Green- en Blue Deals.

Scenario “Haalbaar en Betaalbaar”

Er zijn twee themasessies geweest met het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Het doel van deze themasessie was om richtinggevende beelden en ambities op te halen. Maar ook het ophalen van welke duurzaamheidsdoelen met passende doelstellingen we wanneer en onder welke voorwaarden willen behalen. Hier komt de keuze voor het scenario ‘haalbaar en betaalbaar’ uit voort. Kort gezegd: er wordt gedaan wat nodig is om de doelen op tijd uit te voeren, binnen de bestedingsruimte.

Duurzaamheidsdoelen

Om de duurzaamheidsdoelen met doelstellingen te bereiken, is ook duurzame gedragsverandering belangrijk. Duurzaam gedrag is de sleutel tot het behalen van de duurzaamheidsdoelen en als organisatie moedigen wij dit gedrag aan. Naast duurzame gedragsverandering is innovatie heel belangrijk. WL heeft afgesproken dat in elke innovatie duurzaam moet zijn.
Op de volgende onderwerpen zijn duurzaamheidsdoelen beschreven:

  • Energie en broeikasgasemissie
  • Circulair denken en handelen
  • Biodiversiteit
  • (Internationale) Samenwerking

Hoe wij deze doelen uitwerken leest u in Hoofdstuk 3 van de nota Samen Duurzaam.

Samen Duurzaam WL