Visie waterbeheer Limburg in 2020


De notitie “Water in beweging – Visie waterbeheer Limburg in 2020” is in 2012 opgesteld door de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. De notitie beschrijft welke (water)opgaven Limburg de komende jaren kan verwachten en wat dit vraagt van het waterbeheer anno 2020. Mede op basis hiervan zijn de waterschappen in 2017 samengegaan.

Totstandkoming van de notitie

In het najaar van 2011 besloten  Gedeputeerde Staten van Limburg om de beide Limburgse waterschappen samen te voegen tot één organisatie. Dit gebeurde naar aanleiding van een evaluatie waaruit onder andere bleek dat de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas in de toekomst tegen hun grenzen aan zouden lopen, in bijzonder ten aanzien van robuustheid en bestuurlijke slagvaardigheid.

Vervolgens gingen de waterschappen aan de slag met het visiedocument ‘Water in beweging – Visie waterbeheer Limburg in 2020’. Hierbij werden stakeholders uit de hele waterwereld betrokken, zoals gemeenten, het Rijk, landbouw- en natuurbeheerorganisaties. Beide waterschapsbesturen stelden de visie daarna vast, om deze vervolgens aan te bieden aan de gedeputeerde staten van de Provincie Limburg. Per 1 januari 2017 zijn de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei gefuseerd tot het nieuwe Waterschap Limburg.