Certificaat CO2-prestatieladder


Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Via de nota ‘Samen Duurzaam’ werkt Waterschap Limburg mee om deze doelstellingen te behalen. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder. Wat dat betekent, leest u op deze pagina.

Op weg naar een energieneutrale organisatie

Energieneutraal staat voor een situatie waarin over een jaar gemeten het energiegebruik van een gebouwd object ten minste nul is. Er wordt niet meer energie uit het gas -en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame bronnen wordt opgewekt. De duurzame opwek kan zelf gerealiseerd worden, maar er kan ook duurzame (groene) energie ingekocht worden. Om zo min mogelijk energie gebruiken en CO2 vrij te laten komen,  zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. Maar er zijn nog grote stappen te zetten om de doelen te halen.

CO2-prestatieladder: stap voor stap

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Waterschap Limburg berekent elk half jaar opnieuw hoeveel CO2 er wordt uitgestoten en stelt doelen op.  Ook worden maatregelen genomen, medewerkers, inwoners en externe partners worden geïnformeerd en waar nodig betrokken. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2025 als organisatie energieneutraal te zijn.

Halfjaarlijkse footprint berekening

Om de voortgang te kunnen bepalen, is het belangrijk om te weten hoeveel CO2 er door de organisatie vrij komt. De halfjaarlijkse berekening die daarbij hoort heet de 'footprint'.

Behaalde doelstellingen en maatregelen

Sinds het referentiejaar 2018 is er, in vergelijking met het rapportagejaar 2023, een reductie van 63% in CO2-uitstoot gerealiseerd binnen scope 1, 2 en business travel. Deze prestatie is in overeenstemming met de gestelde doelen.

Verder zijn de volgende maatregelen getroffen om onze footprint te verkleinen:

  • Het wagenpark is verder geëlektrificeerd.
  • De installatie van zonnepanelen op de loods in Sittard heeft bijgedragen aan een lagere energiebehoefte uit fossiele bronnen.
  • We zijn overgestapt op 100% groene Nederlandse stroom.
  • Er is een mobiliteitsscan uitgevoerd, gericht op het verduurzamen van reisbewegingen.
  • Er is geïnventariseerd of we kunnen overstappen van dieselbrandstof naar het duurzamere HVO100.

Impact van onze inspanningen

Onze CO2-reductieactiviteiten hebben het equivalent van het jaarlijkse gas- en elektraverbruik van 80 huishoudens bespaard. We hebben het equivalent van 201 retourtjes naar New York in CO2-uitstoot vermeden.

Toekomstige doelstellingen

Voor 2024 streven we ernaar de volgende stap te zetten in het reduceren van onze CO2-uitstoot. Onze ambitieuze doelstelling is om tegen 2030 een CO2-reductie van 95% te bereiken ten opzichte van 2018, in lijn met onze scope 1, 2 en business travel-doelstellingen. Dit sluit aan bij ons duurzaamheidsbeleid, de Nota ‘Samen duurzaam’.

Samen met WBL werken we aan een gezamenlijke aanpak voor de integratie van duurzaamheid in onze organisatie tegen 2025.

Jaarlijkse audit

Elk jaar wordt Waterschap Limburg ge-audit door een onafhankelijke certificatie instelling, NormecNCK. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of Waterschap Limburg het CO2-managementsysteem goed heeft geïmplementeerd. Dit betekent dat jaarlijks wordt gekeken naar hoe goed het waterschap haar emissies in kaart heeft gebracht, hoe actief het is geweest op het uitvoeren van de geplande maatregelen, welke acties er zijn ondernomen om het bewustzijn te vergroten en of er actief is deelgenomen aan relevante initiatieven.

Wat kunt u doen?

Benieuwd wat u zelf als ondernemer of inwoner kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?

  • Kijk voor advies, subsidies en tips over energie besparen en duurzame maatregelen in woningen op de website van het Energieloket van uw gemeente.
  • Wilt u weten waar het waterschap in uw buurt aan werkt? Bekijk dan het projectenoverzicht.
  • Meer weten over de energietransitie? Kijk op de website van uw gemeente of bekijk de regionale energie strategieën van Noord- en Midden Limburg of Zuid-Limburg.