Soortenbeleid Waterschap Limburg


Riviergrondel_PVH8-22531

In het dagelijks beheer van onze dijken, watergangen en buffers komen we geregeld plaagsoorten tegen die de stabiliteit van dijken aantasten, de waterafvoer belemmeren, de ecologische ontwikkeling verstoren, gezondheidsrisico’s voor mensen geven of hinderlijk zijn voor aangrenzende eigenaren. Daarnaast zijn er gewenste soorten die we juist willen beschermen en bevorderen. De nota soortenbeleid beschrijft hoe wij in hoofdlijnen omgaan met plaagsoorten en biodiversiteit.

Voor plaagsoorten is de basisstrategie om te voorkomen ze zich vestigen of verspreiden. Als onze taakuitoefening of de gezondheid van mens en dier in het geding is, zetten we de best passende bestrijdingsstrategie in. We werken nauw samen met onze partners voor een zo effectief mogelijke preventie en bestrijding. Het waterschap houdt de houdt de verspreiding van plaagsoorten bij alsook de kennisontwikkeling op het vlak van beheersing.

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk en Waterschap Limburg is zich bewust van het belang van biodiversiteit. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de soortenrijkdom in het water, in de beekdalen en op de waterkeringen. Om die reden sluiten wij aan bij het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Het soortenbeleid richt zich op soorten die een extra steun in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om soorten met een internationaal instandhoudingsdoel en voor bedreigde soorten van de rode lijst. Bedreigde soorten die afhankelijk zijn van onze watergangen en waterkeringen hebben daarbij onze bijzondere aandacht.