Klimaatbestendig watersysteem


noodweer-boven-limburg- (Breedbeeld)

Klimaatverandering leidt in Limburg tot langere droge periodes en hevigere regenbuien. Dat zal de komende jaren steeds beter merkbaar zijn. De klimaatverandering vereist belangrijke aanpassingen in onze maatschappij en zeker in ons waterbeheer. Waterschap Limburg neemt maatregelen om inwoners en economie ook in de toekomst een veilige plek in Limburg te bieden.

Gevolgen van klimaatverandering

Periodes van droogte zijn bijna elke zomer een probleem en houden steeds langer aan. Dit heeft zowel gevolgen voor de beschikbaarheid van water als voor de kwaliteit van water. Grote hoeveelheden regen in een korte tijd leiden tot vloedgolven in dalen en tot frequenter en extremer hoogwater in de Maas en de beken. Het risico op wateroverlast in steden, dorpen en laaggelegen landbouwgebieden neemt hierdoor toe.

Het juiste waterpeil

Een belangrijke opgave voor het waterschap is het bieden van het gewenste waterpeil aan de bewoners en gebruikers van het Maasdal en andere hydrologisch kwetsbare gebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld bijzondere aandacht voor de waterafvoer in verstedelijkt gebied; water afvoeren tijdens extreme buien en water vasthouden tijdens lange periodes van droogte in de zomer. Daarnaast verdelen we het water zo goed mogelijk om overlast en schade door te veel, te weinig of verontreinigd water te voorkomen.

Wat doet het waterschap?

  • Inwoners en economie in Limburg beschermen
  • Samen met gemeenten knelpunten in kaart brengen, adviseren over waterbeheer
  • Water goed verdelen om overlast en schade door te veel, te weinig of verontreinigd water te beperken
  • Snel en dynamisch reageren op veranderende weersituaties. Het recente verleden heeft laten zien dat we binnen een week van watertekort naar wateroverlast kunnen gaan
  • Maaien en onderhouden van beken
  • Monitoren van het grondwaterpeil en de waterafvoer van beken
  • Voorkomen van erosie in het Limburgse heuvelland

Plannen

De afgelopen jaren kregen we al te maken met intensieve zomerbuien en als gevolg daarvan flinke wateroverlast. Deze hebben we uitvoerig geëvalueerd. Met de programma's ‘Boost’ ‘Op Stoom’ en ‘Code Oranje’ anticiperen we hierop.

In ‘Boost’ realiseren we maatschappelijk geaccepteerde oplossingen om de bescherming tegen wateroverlast in stedelijk gebied in Zuid-Limburg te verbeteren. Uit de evaluaties van de wateroverlast in juni 2016 hebben we ambities geformuleerd in de programma’s ‘Code Oranje’ en ‘Op stoom’ om tot een hechte samenwerking met de hele omgeving te komen. Daarnaast hebben we aandacht voor ruimtelijke adaptatie. Als onderdeel hiervan ‘verplaatsen’ we bijvoorbeeld bestemde nieuwe goudgroene natuur van ‘droge’  natuurgebieden naar beekdalen. Ook voeren we tal van maatregelen uit om de werking van het watersysteem te verbeteren, zoals inzet van retentiegebieden en het verbeteren van het maaibeleid.

Dat kan niet allemaal in één keer. Het is een geleidelijke transitie. Waterschap Limburg kan dit niet zelfstandig, dus ook hier geldt: ’met de omgeving, voor de omgeving.