Wateroverlast en overstromingen tegengaan


dijkwachten_04225 (Breedbeeld)

Waterschap Limburg zorgt dat u droge voeten houdt en veilig bent bij hoog water.

  • We beheren dijken langs de Maas, Roer en Niers. Waar nodig verbeteren we deze, zodat ze voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.
  • We leggen regenwaterbuffers aan en richten beken opnieuw in, zodat ze meer water kunnen bergen.
  • We toetsen of bouwplannen van gemeenten, bedrijven en particulieren ‘waterproof’ zijn.

Veilige dijken

In heel Limburg beheren we ongeveer 170 kilometer aan Maaskades. We bewaken het waterpeil langs de dijken en repareren schade die ontstaat door onder andere muskus- en beverratten. Verder onderzoeken we regelmatig of de dijken nog aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoen. Als dat niet zo is, versterken we de dijken. We maken de dijk dan breder of steviger. Samen met andere partijen maken we plannen om de Maas te verruimen zodat deze meer water kan afvoeren.

Bodemerosie tegengaan

Bodemerosie komt met name voor in akkerbouwgebieden in het Limburgse heuvelland. Wanneer hevige regen van de hellingen stroomt, sleurt het vaak modder, landbouwgrond en gewassen mee omlaag. We gaan bodemerosie tegen door, grasbanen, graften en regenwaterbuffers aan te leggen. Een grasbaan leidt regenwater de juiste kant op, bijvoorbeeld naar een regenwaterbuffer, zodat het geen schade aan gewassen aanricht. Een graft is een helling om materiaal dat van de hellingen afstroomt tegen te houden. Een regenwaterbuffer vangt grote hoeveelheden (regen)water op en voert het vervolgens vertraagd af naar beken en sloten.

Ook agrariërs kunnen veel doen om bodemerosie tegen te gaan, bijvoorbeeld door anders te ploegen of bloemen op akkerranden te plaatsen. Wij adviseren hierbij.

Robuuste en natuurlijke beken

Door de klimaatverandering en bebouwing moeten beken steeds vaker grote hoeveelheden water tegelijk afvoeren. Om wateroverlast te voorkomen, maaien we de beken en richten we ze opnieuw in. We zorgen dat ze veel water kunnen (blijven) opvangen en minder snel buiten hun oevers treden.

Waterbestendige bouwplannen

Samen met de Limburgse gemeenten pakken we wateroverlast als gevolg van hevige regenbuien aan. We geven gemeenten advies hoe ze in hun bouw- en bestemmingsplannen zo goed mogelijk rekening kunnen houden met het bergen van water en toetsen deze plannen. Ook stimuleren en helpen we gemeenten om hun eigen watersysteem inzichtelijk te maken.