Regels over agrarische bedrijfsvoering


Landbouwactiviteiten kunnen effect hebben op de waterkwaliteit en -kwantiteit in uw omgeving. Om te zorgen voor schoon en voldoende water en om overlast te voorkomen, gelden er regels voor diverse agrarische activiteiten.

Welke regels gelden er voor agrariërs?

Teeltvrije zones en bufferstroken

Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen kunnen uit- en afspoelen van landbouwgrond en in een oppervlaktewaterlichaam terechtkomen. Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit en ecologie. Teeltvrije zones verminderen dit en zijn daarom verplicht naast alle watergangen. Vanaf 1 maart 2023 zijn vanuit de mestwetgeving ook bufferstroken verplicht. Lees hier meer over deze zones.

Voorschriften en systemen voor toepassing van gewasmiddelenbeschermingsmiddelen

Een drukregistratievoorziening is nodig om aan te tonen dat de juiste spuitdruk wordt gehanteerd. Bij gebruik van de juiste spuitdruk wordt verontreiniging van oppervlaktewater door drift van gewasbeschermingsmiddelen beperkt. De verplichting voor de drukregistratievoorziening is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op de website van Helpdesk water staat een uitgebreide toelichting hierop. Op die website vindt u ook specificaties voor drukregistratievoorzieningen.

Afvalwater en stoffen lozen

Voor het lozen van stoffen gelden algemene regels voor (agrarische) inrichtingen. Lees meer over deze regels.

Erfafspoeling

Wanneer neerslag of reinigingswater vanaf het verharde boerenerf in contact komt met voer- of mest(resten), perssappen en percolaat en vervolgens rechtstreeks in een beek terechtkomt, is er sprake van erfafspoeling. Dit is niet toegestaan. Lees meer over erfafspoeling.

Land bewerken

Door niet-kerende grondbewerking toe te passen en groenstroken in stand te houden, helpt u bodemerosie en modderstromen tegen te gaan. Lees meer over land bewerken.

Peilgestuurde drainage

Gaat u een nieuwe drainage aanleggen of een bestaande drainage ombouwen? Dan zijn er regels voor de manier waarop u de drainage moet instellen. Lees meer over peilgestuurde drainage.

Beweiding

Het is niet toegestaan om vee zonder vergunning op dijken of taluds te laten grazen.

Moet ik iets aanvragen en hoe doe ik dat?

De meeste agrarische activiteiten kunt u zonder melding doen, met uitzondering van het lozen of onttrekken van water. Soms moet u een vergunning aanvragen. Via de vergunningcheck in het omgevingsloket kunt u online controleren of voor geplande activiteiten een vergunning nodig, melding moet worden gedaan of informatie moet worden verstrekt. Heeft u naar aanleiding van de conclusies uit de vergunningcheck nog vragen neem dan contact op met het team Vergunningen en plantoetsing (vergunningen@waterschaplimburg.nl of telefonisch via 088 – 88 90 100). Een vergunning aanvragen of een melding indienen kan via het Omgevingsloket/Aanvraag of melding indienen.


Wij denken graag met u mee

Heeft u vragen over regels die gelden voor gewasbescherming, bemesting of het lozen van afvalwater en afvalstoffen? Of wilt u meer weten over mogelijke maatregelen om erosie te voorkomen? Neem contact op met het team Vergunningen en Plantoetsing van het waterschap per mail via Vergunningen@waterschaplimburg.nl of telefonisch via 088 – 88 90 100. Zo voorkomt u problemen of boetes door het niet naleven van de regels.