Regels over agrarische bedrijfsvoering


Landbouwactiviteiten kunnen effect hebben op de waterkwaliteit en -kwantiteit in uw omgeving. Om te zorgen voor schoon en voldoende water en om overlast te voorkomen, gelden er regels voor diverse agrarische activiteiten.

Welke regels gelden er voor agrariërs?

Teelt- en mestvrije zones

BELANGRIJK: Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels voor de teelt- en mestvrije zones! De inhoud van deze pagina is nog niet geüpdatet, omdat de regels landelijk nog niet geheel uitgewerkt zijn. Waterschap Limburg volgt nauwlettend de landelijke ontwikkelingen. Wij adviseren om contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, via https://www.rvo.nl/landbouw) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, via https://www.nvwa.nl/) voor de meest actuele regels.

Gewasbeschermingsmiddelen en mest kunnen van het land afspoelen en in een beek terechtkomen. Dit heeft een negatief effect op het water. Daarom geldt voor alle watergangen een teelt- en mestvrije zone. Lees verder

Wijziging voorschriften en systemen voor toepassing van gewasmiddelenbeschermingsmiddelen

Vanaf 1 januari zijn gelden gewijzigde regels voor te gebruiken spuitdoppen en drukregistratie in werking getreden. Een drukregistratievoorziening is nodig om aan te tonen dat de juiste spuitdruk wordt gehanteerd. Bij gebruik van de juiste spuitdruk wordt verontreiniging van oppervlaktewater door drift van gewasbeschermingsmiddelen beperkt. De verplichting voor de drukregistratievoorziening is opgenomen in het Activiteitenbesluit.Op de website van Helpdesk water staat een uitgebreide toelichting hierop. Op die website vindt u ook specificaties voor drukregistratievoorzieningen: (https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/artikel/)

Afvalwater en stoffen lozen

Voor het lozen van stoffen gelden algemene regels voor (agrarische) inrichtingen. Lees verder

Erfafspoeling

Wanneer neerslag of reinigingswater vanaf het verharde boerenerf in contact komt met voer- of mest(resten), perssappen en percolaat en vervolgens rechtstreeks in een beek terechtkomt, is er sprake van erfafspoeling. Dit is niet toegestaan. Lees verder

Land bewerken

Door niet kerende grondbewerking toe te passen en groenstroken in stand te houden, helpt u bodemerosie en modderstromen tegen te gaan. Lees verder

Peilgestuurde drainage

Gaat u een nieuwe drainage aanleggen of een bestaande drainage ombouwen? Dan zijn er regels voor de manier waarop u de drainage moet instellen. Lees verder

Beweiding

Het is niet toegestaan om vee zonder vergunning op dijken of taluds te laten grazen.

Moet ik iets aanvragen en hoe doe ik dat?

De meeste agrarische activiteiten kunt u zonder melding doen, met uitzondering van het lozen of onttrekken van water. Soms moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met het team Vergunningen en plantoetsing.


Wij denken graag met u mee

Heeft u vragen over regels die gelden voor gewasbescherming, bemesting of het lozen van afvalwater en afvalstoffen? Of wilt u meer weten over mogelijke maatregelen om erosie te voorkomen? Neem contact op met het team Vergunningen en Plantoetsing van het waterschap vergunningen@waterschaplimburg.nl of telefoon 088 – 88 90 100. Zo voorkomt u problemen of boetes door het niet naleven van de regels.