Het voorkomen van erfafspoeling


Wanneer neerslag of reinigingswater vanaf het verharde boerenerf in contact komt met voer(resten), mest(resten), perssappen of percolaat en vervolgens rechtstreeks in een beek terechtkomt, is er sprake van erfafspoeling. Dit heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Lozing van erfafspoelwater is daarom niet toegestaan. Het verbod op erfafspoeling is geregeld in het Activiteitenbesluit. Waterschap Limburg houdt hierop toezicht.

Tips tegen verontreiniging van afspoelwater

Om verontreiniging van afspoelwater te voorkomen, is het belangrijk om de (vaste) mest en het (kuil-)voer goed op te slaan. Ook het regelmatig opruimen en vegen van uw verharde erf helpt om afspoeling van verontreinigende stoffen te voorkomen.

Voorkom gewasbeschermingsmiddelen op het erf

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen op het erf terechtkomen en kan dan ook van het verharde erf afspoelen. Als u bijvoorbeeld een paar druppels morst bij het vullen van de spuit, de spuit schoonmaakt op het erf of de spuit buiten neerzet, spoelen de stoffen bij een regenbui het oppervlaktewater in. Dat is funest voor het waterleven en leidt tot grote overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen. Afwateren van gewasbeschermingsmiddelen via het riool is geen alternatief. Een rioolwaterzuivering kan de gewasbeschermingsmiddelen niet uit het water zuiveren.

Informatieve website

Ook het werken in overeenstemming met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer draagt bij tot beperking van het risico van verontreiniging door afspoeling.

Toolbox Emissiebeperking

De Toolbox Emissiebeperking helpt u om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De Toolbox Emissiebeperking bevat zeventien verschillende informatiekaarten met praktische maatregelen om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar beken en plassen te verminderen. Vraag de set informatiekaarten kosteloos aan bij het waterschap via info@waterschaplimburg.nl. Deze is ook te downloaden via www.toolboxwater.nl

Overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen leiden op termijn tot een verbod op bepaalde middelen. Het is dus in ieders belang om zorgvuldig met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan.

Film ‘Emissie ... ook niet op het erf’

De Nederlandse waterschappen hebben een korte informatieve film gemaakt waarin zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen centraal staat. In de film is te zien hoe loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp ervoor zorgt dat er geen middel de sloot in gaat vanaf zijn erf. Jan Bouwman van Syngenta legt uit waarom dat zo belangrijk is. Ivo Roessink van Alterra laat zien wat er in de sloot eigenlijk allemaal leeft. Ook komen verschillende zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater in beeld.

Bekijk deze video