Wetten en regels van het waterschap


Om te zorgen dat het water schoon blijft en dijken stevig zijn bij hoogwater hebben we regels voor het omgaan met water en voor activiteiten in en om het water en de dijken. Waterschap Limburg stelt de regels op en handhaaft deze indien nodig.

U kunt met de volgende regels te maken krijgen:

  • De regels uit de keur en de legger van het waterschap
  • De regels uit de keur en de legger van het gebied vanaf Roermond tot en met Maastricht
  • De Waterwet
  • Het activiteitenbesluit
  • Het besluit lozen buiten inrichtingen

Keur en legger

In de keur staan regels over wat er wel en niet mag in en rondom het water in ons werkgebied. Met deze regels beschermen we de dijken, sloten, waterstanden en grondwaterstanden bij u in de buurt. Zo mag u bepaalde activiteiten bij het water of een dijk alleen uitvoeren als wij u een melding bij ons heeft gedaan of als wij daarvoor een vergunning hebben verleend.

Via onze digitale vergunningchecker kunt u beoordelen of u aan regels uit de keur moet voldoen voor een bepaalde activiteit.

De legger is een kaart die aangeeft in welke gebieden de regels van de keur gelden. Ook geeft de legger aan wie wat op welke plek moet onderhouden. Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Waterwet

De Waterwet bevat een verbod op het lozen in een oppervlaktewater zonder vergunning of vrijstelling. Een vrijstelling kan gelden op basis van het Activiteitenbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit lozen afvalwater huishoudens. Een vergunning wordt verleend door het waterschap en moet worden aangevraagd via Omgevingsloket Online.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen, hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Lozingen die niet afkomstig zijn van een particulier huishouden of van een inrichting vallen onder het besluit lozen buiten inrichtingen (blbi). Een activiteit kan om verschillende redenen niet binnen een inrichting vallen. Denk aan activiteiten die niet plaatsgebonden zijn, activiteiten die kortdurend zijn of activiteiten waarbij geen sprake is van bedrijvigheid. Bijvoorbeeld:

  • lozingen van grondwater bij ontwatering op een oppervlaktewater;
  • lozingen van afvloeiend hemelwater; van wegen en andere verharde oppervlakken op een oppervlaktewater
  • lozingen als gevolg van reinigen, conserveren of ander onderhoud aan vaste objecten in of vlakbij een oppervlaktewaterlichaam.

Besluit lozen afvalwater huishoudens

Dit besluit regelt lozingen van afvalwater van huishoudens op oppervlaktewater. Als uw woning meer dan 40 meter is verwijderd van een riolering dan kan het huishoudelijk afvalwater via een zuiveringsvoorziening worden geloosd op een oppervlaktewater.