Wateradvies

Gepubliceerd op 30 oktober 2020

Via een vooroverleg met het Waterschap achterhaalt u welke waterbelangen binnen uw project relevant zijn en welke niet. U kunt verschillende waterhuishoudkundige effecten expliciet meewegen bij nieuwe plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies of gebiedsontwikkelingsplannen.

Het werkt als volgt:

 • Neem vooraf contact op met onze adviseurs voor een oriënterend gesprek of advies op maat. We bekijken dan welke waterbelangen in het plangebied spelen en welke kansen en knelpunten deze opleveren. Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en de waterbelangen ter plaatse. Zo voorkomt u problemen tijdens de uitvoering van een project of achteraf. Zo nodig overleggen we met de andere waterbeheerders en overige betrokkenen. Dit kan bij voorkeur door uw plannen door te mailen naar: plantoetsing@waterschaplimburg.nl
 • U ontvangt een pre-wateradvies op basis van de wateraspecten en de gesignaleerde kansen en knelpunten. Hierin staan alvast enkele eisen die gelden voor uw plannen.
 • Als het plan meer vorm krijgt, volgt een wateradvies.
 • We handelen uw aanvraag zo af dat alle aspecten die water gerelateerd zijn worden meegenomen. U krijgt dus een advies waaruit duidelijk volgt met welke regelgeving c.q. andere waterbeheerders rekening moet worden gehouden.

Wanneer wateradvies aanvragen?

Sinds de nieuwe keur van 1 april 2019 geldt geen ondergrens meer voor het aanvragen van een wateradvies (voorheen was de ondergrens een plangebied met een oppervlakte van 2000 m2). Alle ruimtelijke plannen waarbij het aspect water een rol kan spelen komen in aanmerking voor wateradvies. U kunt hierbij denken aan:

 • Bestemmingsplan
 • Afwijking van bestemmingsplan
 • Structuurvisie
 • Gebiedsontwikkeling, zoals nieuwbouw of herstructurering
 • Beheersverordening
 • Groenstructuurplan
 • Wijkplan of masterplan
 • MER-procedures
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan

Toetsingspunten waterparagraaf in de toelichting van ruimtelijke plannen

Het waterschap heeft een aantal toetsingspunten opgesteld waar wij ruimtelijke plannen aan toetsen. Deze toetsingspunten zijn hieronder te vinden:

 1. Doorgaans zijn lager gelegen gebiedsdelen het meest geschikt. Nagaan of plangebied nodig
  is voor wateropgave van omliggende gebieden; zorgen dat geen logische waterstructuren
  worden geblokkeerd.

  Circa 10% van het plangebied reserveren voor water

 2. Rekening houden met hoogteverschillen in plangebied en omgeving.
  Voorkomen van wateroverlast en erosie door afstromend water vanuit de omgeving naar het
  plangebied en andersom.
 3. Uitvoeren van bodem- en infiltratieonderzoek en bepalen grondwaterstand.
  Input voor ontwerpen van het hemelwatersysteem. Denk ook aan bodemverontreinigingen.
 4. Toepassen voorkeursvolgorde voor de waterkwaliteit.
  Schoonhouden, scheiden, zuiveren.
 5. Toepassen voorkeursvolgorde voor de waterkwantiteit.
  Hergebruik water, vasthouden in de bodem (infiltratie), tijdelijk bergen, afvoeren naar oppervlaktewater, afvoeren naar gemengd of DWA-riool.
 6. Toepassen voorkeurstabel afkoppelen.
  Verantwoorde systeemkeuze conform voorkeurstabel; maatwerk per situatie. Bij voorkeur toepassen van bovengrondse waterhuishoudkundige voorzieningen. Bij diepte-infiltratie
  gelden zeer strenge randvoorwaarden; liever geen diepte-infiltratie toepassen.
 7. Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren op 100 mm per etmaal voor Noord Limburg (ten noorden van Sittard) en 80 mm per twee uur ten zuiden van Sittard met een beschikbaarheid van de gehele berging binnen 24 uur.
  Voldoende opvangcapaciteit en een duurzame leegloop realiseren.
 8. Beheer en onderhoud regelen.
  Denk aan bereikbaarheid, controlemogelijkheid, verantwoordelijkheid.

Tip

Regenwater afkoppelen is mogelijk in bijna elk plan. Waterschap Limburg en de gemeenten streven ernaar om bij nieuwbouw en herstructurering regenwater volledig af te koppelen. Het water dat daaruit voortkomt wordt vervolgens zoveel mogelijk binnen het plangebied verwerkt.