Legger


De legger is een document dat beschrijft waaraan waterstaatswerken in beheer bij het waterschap moeten voldoen. Het gaat daarbij om de ligging, vorm, afmeting en constructie.

Wettelijke grondslag voor de leggerplicht

Het waterschap stelt als de beheerder van waterstaatswerken de legger vast. Dit staat in artikel 2.39, eerste lid van de Omgevingswet.

Naast deze legger (uit de Omgevingswet) hebben waterschappen ook een onderhoudslegger (uit de Waterschapswet). Op deze legger staat geregistreerd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van welke locatie. Ook kunt u zien welke onderdelen van uw grond u, ten behoeve van veilig, voldoende en schoon water, moet onderhouden. Woont u binnen de zonering van een dijk, dan bent u bijvoorbeeld verplicht het gewone onderhoud aan de dijk uit te voeren, zoals maaien, repareren van afrasteringen en verwijderen van distels.

Belang van de legger

Waterbeheerders kunnen de legger nodig hebben om hun taak uit te oefenen. Denk hierbij aan:

  • het bepalen of sprake is van onderhoud of wijziging van waterstaatswerken. De waterbeheerder kan bepalen of er sprake is van een wijziging. Dit doet hij door de gewijzigde situatie te vergelijken met die in de legger. Bij wijziging van een waterstaatswerk ten opzichte van de situatie in de legger is vaak een projectbesluit (en wijziging van de legger) nodig.
  • het opnemen van bergingsgebieden. Uit de begripsomschrijving van ‘bergingsgebied’ in de Omgevingswet volgt dat waterbeheerders bergingsgebieden in de legger moeten opnemen. Anders is het gebied geen bergingsgebied als bedoeld in de Omgevingswet.

Werkingsgebieden in de Waterschapsverordening

De werkingsgebieden in de Waterschapsverordening Waterschap Limburg bevatten de zoneringen waarin regels van het waterschap gelden.

Deze zoneringen betreffen:

  • de wateren, zoals rivieren, beken, sloten en vennen in ons werkgebied;
  • grondwatergevoelige gebieden;
  • lijnvormige elementen;
  • de dijken, regenwaterbuffers, stuwen, sluisdeuren en andere objecten waarmee het water wordt beheerd of beïnvloed.

Van belang voor eigenaren van grond op of bij een dijk

De werkingsgebieden zijn met name van belang als u een perceel bezit waarop regels van het waterschap gelden, zoals grond op of bij een dijk of bij een regenwaterbuffer. In de waterschapsverordening in combinatie met de daarin opgenomen werkingsgebieden is aangegeven op welk deel van uw grond welke activiteit is toegestaan en waar u een vergunning voor nodig heeft of een melding voor moet doen.

Van belang voor iedereen die een activiteit wil uitvoeren in of in de buurt van oppervlaktewater

Ook als u wilt gaan bouwen in de buurt van water, grondwater wilt onttrekken, stoffen in het water wilt lozen of een andere activiteit wilt uitvoeren in of in de buurt van water, kunt u in de Waterschapsverordening nakijken wat op welke plek is toegestaan. In het omgevingsloket is een vergunningcheck mogelijk op de door u aangegeven locatie te weten te komen of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen