Legger


De legger is een kaart van het gebied dat Waterschap Limburg in beheer heeft. De kaart geeft tot op de vierkante meter nauwkeurig aan welke regels van het waterschap (de keur) op welke plek gelden.

Op de legger staat:

  • waar de wateren, zoals rivieren, beken, sloten en vennen in ons werkgebied liggen;
  • waar de dijken, regenwaterbuffers, stuwen, sluisdeuren en andere objecten liggen waarmee het water wordt beheerd of beïnvloed;
  • welke regels van het waterschap (de keur) er op welke plek voor deze wateren en objecten gelden;
  • wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van welke locatie.

Van belang voor eigenaren van grond op of bij een dijk

De legger is met name van belang als u een perceel bezit waarop regels van het waterschap gelden, zoals grond op of bij een dijk of bij een regenwaterbuffer. Op de legger is aangegeven op welk deel van uw grond welke activiteit is toegestaan en waar u een vergunning voor nodig heeft of een melding voor moet doen. Ook kunt u zien welke onderdelen van uw grond u, ten behoeve van veilig, voldoende en schoon water, moet onderhouden. Woont u binnen de zonering van een dijk, dan bent u bijvoorbeeld verplicht het gewone onderhoud aan de dijk uit te voeren, zoals maaien, repareren van afrasteringen en verwijderen van distels.

Van belang voor iedereen die een activiteit wil uitvoeren in of in de buurt van oppervlaktewater

Ook als u wilt gaan bouwen in de buurt van water, grondwater wilt onttrekken, stoffen in het water wilt lozen of een andere activiteit wilt uitvoeren in of in de buurt van water, kunt u op de legger nakijken wat op welke plek is toegestaan.

Op dit moment gelden er in Limburg twee verschillende leggers:

  • een legger voor het gebied van Mook tot aan Roermond van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei;
  • een legger voor het gebied van Roermond tot en met Maastricht van het voormalige Waterschap Roer en Overmaas.

De reden dat u met twee leggers te maken heeft, is dat we deze met het fuseren van de waterschappen in 2017 nog niet hebben samengevoegd. We werken nu aan één nieuwe waterschapsverordening die van kracht wordt op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt.