Erosie en niet-kerende grondbewerking


Oppervlakkig afstromend water op hellingen van Zuid-Limburg kan bodemerosie en water- en modderoverlast veroorzaken. Waterschap Limburg legt grasbanen, graften en regenwaterbuffers aan om wateroverlast tegen te gaan. Als agrariër heeft u zelf ook een verantwoordelijkheid. Vooral bij het verminderen van de afstroom van water en erosie op uw akkers. Door niet te ploegen, maar door ‘niet-kerende grondbewerking’ (NKG) en bodembedekkers toe te passen, worden de waterafstroming en erosie 40% tot 60% minder.

De werking van NKG en bodembedekking

Bij niet-kerende grondbewerking maakt u de bodem alleen los (woelen), zonder de grond om te ploegen. Voedselrijke bodem, stro en bladeren, blijft zo aan de oppervlakte. Dit wordt door bodemleven gegeten en omgezet naar vruchtbaar land. Dit zorgt ervoor dat de bodem een goede structuur behoudt. De natuurlijke bodemlagen blijven in stand. Daardoor kunnen wortels dieper de bodem indringen.

De combinatie door na de hoofdteelt van wintergraan of een bodembedekker/groenbemester te telen, wordt de bodem bijna continu beschermd tegen oppervlakkige afstroom van water.

Voordelen van Niet-Kerende Grondbewerking (NKG)

 • Diverse onderzoeken hebben ondertussen aangetoond dat NKG een goed resultaat (saldo) geeft in de verhouding opbrengst en kosten;
 • Minder verdichting en verslemping (korstvorming aan het bodemoppervlak en op elkaar plakken van bodemdeeltjes);
 • Minder afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen;
 • Meer en gevarieerder bodemleven, waardoor de bodem beter in evenwicht is en de kans op plaagdiertjes afneemt;
 • Betere waterinfiltratie en daardoor beter voorbereid op droge periodes;
 • Bodembewerking kost minder tijd en heeft een lager brandstofgebruik;
 • Diepere doorworteling;
 • Betere draagkracht van bodem en daardoor betere berijdbaarheid door machines.

Actuele regels en voorschriften

In bepaalde gebieden in Limburg is erosie tegengaan de norm. Deze is actief vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid EU (GLB).

Erosie tegengaan is opgenomen in de basisvoorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor Europese landbouwsubsidie de zogenaamde conditionaliteiten (GLMC).

U vindt de actuele informatie bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) (https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2024/conditionaliteiten#alle-conditionaliteiten-op-een-rij)

Erosie tegengaan (GLMC 5) in het kort:

 • Deze norm geldt alleen in een aangewezen gebied in de regio Limburg.
 • Percelen met een hellingspercentage van 2% of meer en een hellingslengte van 50 meter of meer vallen onder GLMC5.
 • Om erosie te voorkomen, zijn deze maatregelen bijvoorbeeld verplicht:
  • U bewerkt de grond tot maximaal 15 centimeter;
  • U wist trekkersporen;
  • Een perceel met een hellingspercentage van 18% of meer gebruikt u uitsluitend als grasland.
 • De volledige voorwaarden en uitzonderingen zijn te vinden in de Uitvoeringsregeling GLB die jaarlijks wordt gepubliceerd door RVO en o.a. te bereiken via bovenstaande link en dan het kopje alle conditionaliteiten op een rij (de volledige wettekst bekijken).