Grondwater of oppervlaktewater onttrekken


Grondwater is water dat via sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt. Het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater is het oppompen van dit water om het te gebruiken voor speciale doeleinden. Bijvoorbeeld om landbouwgewassen te beregenen of om de bodem droog te maken voor bouwwerkzaamheden. Hierdoor kan droogte en schade in de omgeving ontstaan. Daarom heeft u meestal een vergunning nodig of moet u een melding doen. Op deze pagina leest u welke regels er wanneer en voor wie gelden.

Via de vergunningcheck in het omgevingsloket kunt u beoordelen of u aan regels uit de Waterschapsverordening moet voldoen voor het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater.

Grondwater onttrekken voor verschillende doeleinden

Het grondwaterpeil bepaalt samen met oppervlaktewater hoe nat of droog het in een gebied is. Er zijn verschillende redenen om grondwater aan de grond te onttrekken. De belangrijkste zijn:

  • Agrariërs pompen vaak grondwater op om hun gewassen te beregenen.
  • Aannemers, bouwbedrijven en particulieren pompen vaak grondwater weg om hun werkzaamheden in droge grond te kunnen uitvoeren. Een tunnel of kelder aanleggen is bijvoorbeeld niet mogelijk als de grond te nat is. Dit noemen we ook wel ‘bronneren’ of ‘bronbemaling’.
  • Ook bij het saneren van de bodem of het grondwater is het vaak nuttig om grondwater te onttrekken.
  • Grondwater wordt door bedrijven gebruikt als grondstof voor hun producten.

Agrariërs: grondwaterputten, open teelt en bedekte teelt

Er gelden regels voor open teelt en bedekte teelt. Daarnaast zijn er speciale regels voor geregistreerde landbouwkundige putten binnen en buiten de verdroogde natuurgebieden inclusief bufferzones.

Regels voor particulieren, aannemers en bedrijven

Wilt u water onttrekken uit een beek, grondwater oppompen voor het beregenen van uw grond of een bronbemaling uitvoeren tijdens bouwwerkzaamheden? Neem contact met ons op voor de benodigde formulieren en uitleg over de bij u geldende regels. Of download de formulieren voor landbouwkundige grondwateronttrekkingen in de rechter kolom onder de kop ‘Landbouwkundige grondwateronttrekkingen’.

Onttrekkingen: provincie bevoegd

Voor een paar bijzondere grondwateronttrekkingen heeft u een vergunning van Provincie Limburg nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Mei 2024: Wijziging regelgeving onttrekkingenbeleid oppervlaktewater

Het waterschap heeft de huidige regels voor het onttrekken van oppervlaktewater bijgesteld. De reden hiervoor zijn de ervaringen uit de langdurige droogteperioden in de afgelopen jaren. Zo constateerden wij onder andere meer droogval van beken. Ook zaten er enkele onduidelijkheden in de huidige regels. Meer informatie over deze wijzigingen leest u in het nieuwsbericht.


Vergunning aanvragen of melding indienen

In de regels over het onttrekken van grondwater en oppervlaktewater staat een aantal verboden. In overleg met het waterschap is het mogelijk om een vergunning te krijgen voor bepaalde onttrekkingen. In een aantal gevallen is geen vergunning nodig en kan volstaan worden met een melding.

Zo vraagt u een vergunning aan

U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket. Houd daarbij rekening met een doorlooptijd van acht weken tot zes maanden. Neem voordat u een vergunning aanvraagt contact met ons op. Wij toetsen of uw activiteit haalbaar is en helpen u bij het doen van een complete aanvraag. Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er iets anders in de vergunning staat.

Omgevingsloket/Aanvraag of melding indienen

Landbouwkundige grondwateronttrekkingen