Voldoende water


peilpaaltje_mariapeel (Breedbeeld)

Te veel water is een probleem, maar te weinig ook. Waterschap Limburg gaat verdroging van landbouw- en natuurgebieden tegen door water te stuwen, de beken te laten meanderen (kronkelen) en toe te zien op de naleving van regels voor het onttrekken van water.

Stuwen van water

In vlakke gebieden regelen stuwen het waterpeil in de beken. Zo houden we water vast t­ijdens droogte en krijgt het water meer gelegenheid om in de bodem te zakken.

Beken houden water vast

We richten de beken zo in, dat ze zoveel mogel­ijk water kunnen vasthouden. Door de beken te verbreden en te laten meanderen kunnen ze meer water vasthouden. Dit zorgt niet alleen voor een natuurl­ijk en mooi landschap. Het is ook goed voor planten en dieren in en om het water.

Regels om verdroging tegen te gaan

Bedrijven, agrariërs, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en andere organisaties gebruiken regelmatig grondwater. Bijvoorbeeld om gewassen te beregenen, machines te koelen of drinkwater te bereiden. Als dit te veel gebeurt, kan er droogte ontstaan in landbouwgebieden of natuurgebieden.

Daarom verlenen wij vergunningen aan de landbouw en industrie voor grondwateronttrekkingen en stellen daarbij­ een maximale hoeveelheid water die gewonnen mag worden. Op die manier gaan we verdroging tegen.