Peilgestuurde drainage


Peilgestuurde drainage helpt om water op de landbouwgronden langer vast te houden. Hier hebben zowel agrariërs als de flora en fauna in de omgeving veel profijt van. Daarom stellen we  samen met de Limburgse agrariërs alles in het werk om peilgestuurd draineren tot hét systeem van de toekomst te maken.

Sinds 1 januari 2018 is het in het noordelijk deel van ons waterschap (zie Kaart peilgestuurde drainage, rechts) niet meer toegestaan om traditionele drainagesystemen te gebruiken. In het midden deel van ons waterschap (zie Kaart peilgestuurde drainage, rechts) moet een na 1 april 2019 nieuw aan te leggen drainagesysteem peilgestuurd zijn. Voor op 1 april 2019 al bestaande traditionele drainagesystemen geldt een ombouwplicht naar peilgestuurde drainage. Deze bestaande traditionele systemen moeten uiterlijk op 1 april 2029 zijn omgebouwd naar een peilgestuurd systeem. In het zuidelijk deel van ons waterschap (zie Kaart peilgestuurde drainage, rechts) geldt een vergunningplicht voor het aanleggen van een drainagesysteem.

Wat is peilgestuurde drainage?

Naar schatting 60% van de Limburgse landbouwgrond is voorzien van drainage. Normaal gesproken voeren drainbuizen automatisch grondwater af via een beek en zorgen zo voor een continu laag grondwaterpeil. In de zomer treden hierdoor gemakkelijk vochttekorten op die weer aangevuld moeten worden met kunstmatige beregening. Peilgestuurde drainage heeft deze nadelen niet. U kunt als agrariër zelf de afwateringshoogte van het drainagesysteem bepalen en daarmee water in de grond vasthouden. Zo hoeft u minder te beregenen, verdrogen de natuurgebieden minder snel en worden beken en rivieren gelijkmatiger belast.

Waarom peilgestuurde drainage?

De afgelopen jaren is peilgestuurd draineren de beste methode gebleken om water vast te houden. Afhankelijk van uw grondgebruik kunt u het grondwaterpeil zelf bepalen; middels de instelling van de afwateringshoogte  op bijvoorbeeld 50 cm onder maaiveld voor bouwland, of op 30 cm onder maaiveld voor grasland.

Advies en ondersteuning door het waterschap

Het waterschap adviseert over de manier waarop u drainages het beste kunt instellen. Die sturing hangt af van de hydrologische omstandigheden. Zo kunt u in een natte zomer beter kiezen voor meer afwatering dan bij de gebruikelijke zomerstand. Bij een droge zomer is het omgekeerde het geval. Dit onder het motto: ‘water vasthouden als het kan en afvoeren als het moet’. U kunt ons advies ook inwinnen wanneer u wilt beginnen met bij het aanleggen van peilgestuurde drainage

Hoe werkt peilgestuurde drainage?

Peilgestuurde drainage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De regels met betrekking tot drainages zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening van Waterschap Limburg. De twee meest gebruikte systemen werken als volgt:

1: Peilgestuurde drainage met instelbare verzamelput (systeem van Iersel)

Bij deze drainagevorm monden de drainagebuizen niet uit in een beek, maar zijn deze aangesloten op een zogeheten verzameldrain . Deze verzameldrain mondt uit in een verzamelput. In de verzamelput zit een verstelbare overstort waarmee u de afwatering van de drainage actief kunt sturen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat het water alleen wordt afgevoerd in het vroege voorjaar; de tijd dat er zware machines het veld op moeten en waarin de planten last kunnen krijgen van te veel water. De rest van het jaar kan de overloop of uitlaat zó worden afgesteld dat het water in de buizen blijft staan en rustig de tijd krijgt om in de grond te trekken. De grond droogt dan minder snel uit.

Afbeelding peilgestuurde drainage

2: Peilgestuurde drainage met een stuwtje in kavelsloot

Ook bij deze vorm van peilgestuurd draineren kunt u de afwatering actief sturen. In dit geval gebeurt dit niet met een verzamelput maar met een stuwtje. De drainagebuizen monden uit in een beek. In deze beek staat een stuw waarmee de afwatering gereguleerd kan worden.

Deze vorm van peilgestuurd draineren is niet in alle gevallen werkbaar. Als u deze vorm wilt toepassen, kijken wij onder andere naar:

  • andere belanghebbenden met betrekking tot de afwatering van de beek;
  • de status van de beek;
  • de huidige eigenaar, verantwoordelijkheid bediening en locatie ten opzichte van drainage bij een bestaande stuw.

Omgebouwde drainage

Heeft u uw drainage reeds omgebouwd, maar dit nog niet gemeld? Meld dit dan via het Meldingsformulier grondwater – buisdrainage (zie de link naar het formulier rechts).

Aanleg nieuwe drainage

Wilt u een geheel nieuwe drainage aanleggen? Dan bent u verplicht dit peilgestuurd uit te voeren en te melden met het ‘Meldingsformulier grondwater – buisdrainage’. De aanleg van nieuwe drainagesystemen is niet toegestaan:

  • in een waterkering en haar beschermingszones;
  • in de bos- en natuurgebieden;
  • in aangewezen nieuwe natuur zoals aangegeven op Kaart 4b ‘groene waarden’, behorende bij het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.