Waterbeheerplan 2016 - 2021


Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei hebben het Waterbeheerplan 2016 – 2021 vastgesteld. Zo konden zij, vooruitlopend op de fusie in 2017, alvast invulling geven aan gezamenlijk waterbeheer.

Toekomstbestendig waterbeheer in Limburg

Het Waterbeheerplan zet de koers uit voor een toekomstbestendig waterbeheer in Limburg. Het beschrijft:

  • hoe we het watersysteem en waterkeringen op orde willen brengen;
  • voor welke thema’s we aan de lat staan en onze strategie hiervoor;
  • welke maatregelen we gaan uitvoeren, wie onze partners daarin zijn en hoe we dit monitoren en bijsturen.

Bijdrage aan de Kaderrichtlijn Water

Ook staat beschreven welke bijdrage de waterschappen leveren aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Voorbeelden van maatregelen zijn: het aanleggen en verbeteren van dijken tegen overstromingen, het aanpakken van knelpunten van wateroverlast, herstellen van beken en het optimaliseren van de  rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Totstandkoming van het Waterbeheerplan

Bij het opstellen van de doelen en maatregelen hebben veel partnerorganisaties een bijdrage geleverd. We streven immers naar een breed gedragen wateropgave die we samen met onze omgeving realiseren.