Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 Waterschap Limburg


dijkwachten_04225 (Breedbeeld)

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 juli het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 vastgesteld. Het Beheerplan Waterkeringen geeft nadere invulling aan de uitgangspunten uit het Waterbeheerplan 2016-2021 voor het onderdeel waterkeringen en vormt het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de uitvoering van dijkversterkingsprojecten.

Het beheerplan geeft heldere kaders voor belangrijke thema’s in de dijkversterkingsprojecten, zoals beplanting op of bij de dijk, de toepassing van functiecom­binatie en de toepassing van demontabele wanden.

Ook zijn de beleidsuitgangspunten van het voormalige Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei geüniformeerd zodat er sprake is van één waterkeringen­beleid voor het gehele beheergebied.

Keur, algemene regels en beleidsregels

Waterschap Limburg beschikt over 2 keuren. In de Keur staat wat er wel en niet mag in watergangen, waterkeringen, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken en met grondwater. Met die regels beschermt het waterschap de dijken, sloten, waterstanden en grondwaterstanden.

De keuren zoals deze op 31 december 2016 golden voor de beheersgebieden van respectievelijke Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei (per 1 januari 2017 Waterschap Limburg) en de daarbij behorende algemene regels en beleidsregels hebben per 1 januari 2017 hun rechtskracht behouden en gelden daarmee nog steeds voor de beheersgebieden waarop zij initieel betrekking hadden.

Om het nieuwe beleid uit het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 te kunnen voeren, is gelijktijdig voorzien in aanpassing van:

  • de Keur van Waterschap Roer en Overmaas èn de van toepassing zijnde algemene regels en beleidsregels;
  • de van toepassing zijnde algemene regels en beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Hiermee worden de waterkeringen voorzien van de gewenste bescherming door middel van waterschaps­regelgeving.

De onderwerpen waarvoor aanpassing van de Keurkwartetten nodig was om deze in overeenstemming te brengen met het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 zijn:

  • beplanting op en nabij waterkeringen;
  • bebouwing en bouwwerken op en nabij waterkeringen (incl. functiecombinatie);
  • verleggen en reconstructie van de waterkering.
  • beweiding;
  • kabels en leidingen;
  • werken in het hoogwaterseizoen;
  • profiel van vrije ruimte.

Daarnaast is deze procedure benut voor harmonisatie van de ‘algemene regels vergunning­verlening Waterschap Roer en Overmaas’.

De keur van Waterschap Roer en Overmaas is op 12 juli 2017 vastgesteld door het algemeen bestuur. De algemene regels en beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas zijn op 30 mei 2017 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze besluiten treden in werking op 25 juli 2017.

Inzage

Met ingang van dinsdag 25 april 2017 tot en met maandag 18 september 2017 liggen de stukken tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapshuis op de locatie Maria Theresialaan 99 te Roermond.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 – 88 90 100.