Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel


KLEIN-voor-online---Pilot-beekdalontwikkeling-Groote-Molenbeek---Laggzone---2023 (Breedbeeld)

Inleiding

Op de grens van Brabant en Limburg liggen de natuurgebieden Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel. Ooit maakten deze gebieden onderdeel uit van een uitgestrekt oerlandschap van levend hoogveen. Het was moerassig en op de meeste plekken onbegaanbaar. Aan de rand van het natuurgebied ontstonden dorpen en ging men de woeste gronden ontginnen. Veen bestaat uit plantenresten. Wanneer men veen laat drogen, verandert het in turf. Dit gebruikte de bevolking als goedkope brandstof. Na de ontginnen werden de gronden veelal omgezet naar agrarisch gebruik.

Tegenwoordig kenmerkt het peelgebied zich door een mengeling van verspreid liggende dorpen, kwetsbare natuur en voedselproducerende landbouwbedrijven. Het gebied is waardevol en kent veel opgaves. Zo vragen de natuur en de landbouw bijvoorbeeld om voldoende kwalitatief goed (grond)water. Inwoners willen er fijn en veilig wonen én werken en het landschap is in trek bij recreanten.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

De verschillende opgaven raken elkaar en zijn regelmatig tegengesteld. Dat vraagt om een samenhangende aanpak. Een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak waarin overheden, inwoners en ondernemers (agrariërs) samen leren en werken aan een toekomstbestendige en vitale Peel voor ons allemaal. We noemen dit de ‘Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak’. Waterschap Limburg werkt mee aan deze aanpak.

Samen met provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas, gemeenten Asten en Deurne, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, ZLTO, particuliere grondeigenaren, agrarische sector en andere belanghebbenden brengen we de opgaven in kaart. Dat werken we uit tot een gezamenlijke gebiedsvisie en daarna tot concrete gebiedsplannen. Dit doen we samen met de mensen die er wonen en werken.

De opgaven op een rij

  • Het versterken van (het netwerk van) natuurgebieden
  • Het ontwikkelen van toekomstbestendige landbouw
  • Het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van water en de vitaliteit van de bodem
  • Het geven van een nieuwe economische impuls
  • Het ontwikkelen van duurzame energievoorziening
  • Het vergroten van de leefbaarheid inclusief gezondheid
  • Het vergroten van de beleefbaarheid inclusief recreatie
  • Het bijdragen aan stikstofreductie

Meer informatie

Kijk op de website van de GGA Vitale Peel voor meer informatie over andere projecten binnen de Vitale Peel.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.