Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 Waterschap Limburg


dijkwachten_04225 (Breedbeeld)

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 april 2017 het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 in ontwerp vastgesteld. Het Beheerplan Waterkeringen geeft nadere invulling aan de uitgangspunten uit het

Waterbeheerplan 2016-2021 voor het onderdeel waterkeringen en vormt het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen en bij de uitvoering van dijkversterkingsprojecten. Het beheerplan geeft heldere kaders voor belangrijke thema’s in de dijkversterkingsprojecten, zoals beplanting op of bij de dijk, de toepassing van functiecom­binatie en de toepassing van demontabele wanden.

Ook zijn de beleidsuitgangspunten van het voormalige Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei geüniformeerd zodat er sprake is van één waterkeringen­beleid voor het gehele beheergebied.

Het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 zal na terinzagelegging en verwerking van de zienswijzen worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

Keur, algemene regels en beleidsregels

Waterschap Limburg beschikt over 2 keuren. In de Keur staat wat er wel en niet mag in watergangen, waterkeringen, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken en met grondwater. Met die regels beschermt het waterschap de dijken, sloten, waterstanden en grondwaterstanden.

De keuren zoals deze op 31 december 2016 golden voor de beheersgebieden van respectievelijke Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei (per 1 januari 2017 Waterschap Limburg) en de daarbij behorende algemene regels en beleidsregels hebben per 1 januari 2017 hun rechtskracht behouden en gelden daarmee nog steeds voor de beheersgebieden waarop zij initieel betrekking hadden.

Om het nieuwe beleid uit het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 te kunnen voeren, is gelijktijdig voorzien in aanpassing van:

  • de Keur van Waterschap Roer en Overmaas èn de van toepassing zijnde algemene regels en beleidsregels;
  • de van toepassing zijnde algemene regels en beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Hiermee worden de waterkeringen voorzien van de gewenste bescherming door middel van waterschaps­regelgeving.

De onderwerpen waarvoor aanpassing van de Keurkwartetten nodig is om deze in overeenstemming te brengen met het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 zijn:

  • beplanting op en nabij waterkeringen;
  • bebouwing en bouwwerken op en nabij waterkeringen (incl. functiecombinatie);
  • verleggen en reconstructie van de waterkering.
  • beweiding;
  • kabels en leidingen;
  • werken in het hoogwaterseizoen;
  • profiel van vrije ruimte.

Daarnaast is deze procedure benut voor harmonisatie van de ‘algemene regels vergunning­verlening Waterschap Roer en Overmaas’.

De gewijzigde keur zal na terinzagelegging en verwerking van de zienswijzen worden vastgesteld door het algemeen bestuur. De gewijzigde beleidsregels en algemene regels zullen na terinzagelegging en verwerking van de zienswijzen worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Inzage

Met ingang van donderdag 6 april 2017 tot en met woensdag 17 mei 2017 liggen de stukken tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapshuis op de locatie Parklaan 10 te Sittard en op locatie Drie Decembersingel 46 te Blerick.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zienswijze over de ontwerpbesluiten schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard. Een ieder die zijn zienswijze omtrent de ontwerpbesluiten mondeling naar voren wil brengen, kan  zich gedurende bovengenoemde termijn tijdens kantooruren wenden tot Ellie Verheijen, telefoon +31 631781793.