Algemene informatie stimuleringsregeling water vasthouden


Bent u een agrariër in Zuid-Limburg en wilt u meer water vasthouden op uw percelen? Dan willen wij u ondersteunen om daarmee ervaring op te doen.

De stimuleringsregeling bevat 14 maatregelen die actieve landbouwers kunnen treffen om extra water vast te houden op landbouwpercelen. Het zijn maatregelen die aansluiten op de verschillende teelten van gewassen die plaatsvinden in Zuid-Limburg. Ze zorgen ervoor dat het water beter in de bodem kan infiltreren en het van hellingen afstromend water zoveel mogelijk afremt. De stimuleringsregeling is bedoeld om u kennis te laten maken met diverse oplossingen en daar ervaring mee op te doen. Bovendien draagt u bij deelname bij  aan het duurzaam bergen van water. De maatregelen hebben ook deels invloed op andere opgaven die spelen in het landelijk gebied, zoals droogtebestrijding, waterkwaliteitsverbetering en biodiversiteit.

Voor wie?

De regeling is specifiek gericht op actieve landbouwers in Zuid-Limburg.

U bent actieve landbouwer omdat:

 • U staat ingeschreven in het KvK Handelsregister met een korte omschrijving van uw landbouwactiviteiten;
 • De landbouwactiviteit uw hoofdactiviteit is dan wel u kunt aantonen door middel van een accountantsverklaring dat de landbouwactiviteit niet een onaanzienlijk deel uitmaakt van de totale economische activiteiten.

Waar krijgt u subsidie voor?

U krijgt subsidie als u een of meer van de onderstaande maatregelen uitvoert:

 1. De aanleg van landbouwbuffers en dijkjes (dammetjes) op een landbouwperceel;
 2. Het plaatsen van strobalen op een landbouwperceel;
 3. Het plaatsen van houten schotten op een landbouwperceel;
 4. De aanleg van verruigde aardappelruggen waarbij minimaal de bovenkant van de rug wordt verruigd of de aanleg van aardappeldrempels tussen de ruggen;
 5. De aanvoer en toepassing van compost ten behoeve van waterberging en waterremming zowel op bouwland als op de zwartstrook van fruitteelt;
 6. Het optimaliseren van de groenbemesterkeuze ten behoeve van waterberging en waterremming;
 7. Het direct zaaien van suikerbieten in onbewerkte grond;
 8. De ruitzaai van maïs;
 9. De alternatieve teelt aan de kopakker of rand van het landbouwperceel bij uienteelt;
 10. Het doorzaaien van bestaand grasland;
 11. Het inzaaien van kruidenrijk grasland;
 12. Het verruigen van boomspiegel bij fruitteelt door zwartstrook te laten begroeien;
 13. Het aanleggen van graanstroken tussen de bedden bij uienteelt;
 14. Het onderbrengen van grasmaaisel op de zwartstrook.

Voorwaarden

U ontvangt alleen een subsidie voor het uitvoeren van maatregelen op uw percelen als deze in Zuid-Limburg tot en met de gemeente Sittard-Geleen liggen en deze percelen een hellingspercentage van minimaal 2% hebben. Ook moet u voldoen aan de specifieke voorwaarden van de maatregel. Deze staan beschreven bij de betreffende maatregel.

De totale subsidieaanvraag betreft minimaal een bedrag van € 250,-.

Iemand machtigen

U kunt iemand of een organisatie machtigen om uw aanvraag in te dienen. Vul hiervoor het machtingsformulier in en stuur deze ingevuld en ondertekend mee met uw aanvraag. U kunt het machtigingsformulier rechts downloaden. U kunt dit formulier tegelijk met uw aanvraag uploaden.

Bijlagen bij de aanvraag

Bij uw aanvraag hoort een aantal bijlagen. Deze kunt u straks uploaden via het subsidieportaal.

Kaartmateriaal

De stimuleringsregeling sluit aan op de gecombineerde opgave die u als actieve landbouwer ieder jaar indient. Om de grootte en de gebruiker van een perceel vast te stellen is het van belang dat we de perceelkaarten/plaatjes aangeleverd krijgen uit de gecombineerde opgave. Op de perceelkaart kunt u aangeven waar u de maatregelen die u aanvraagt wilt uitvoeren. Zorg ervoor dat de kaarten duidelijk weergeven waar het perceel gelegen is. Zorg dat er een herkenningspunt op de kaart staat of geef het kadastrale nummer van het perceel aan op de kaart.

Let op dat sommige maatregelen om een specifieke situatieschets vragen.

Situatieschets

Voor een aantal maatregelen hoort ook een situatieschets bij de aanvraag. Deze situatieschets geeft aan waar de maatregelen op het perceel uitgevoerd worden. Verder wordt op de situatieschets ook de stroombaan van het water aangegeven.

Deze schets dient bij de aanvraag van de onderstaande maatregelen te worden meegestuurd:

 • De aanleg van landbouwbuffers en dijkjes (dammetjes) op een landbouwperceel;
 • Het plaatsen van strobalen op een landbouwperceel;
 • Het plaatsen van houten schotten op een landbouwperceel
 • De alternatieve teelt aan de kopakker of rand van het landbouwperceel bij uienteelt

De-minimis-verklaring

Bij uw aanvraag zit ook een ingevulde de-minimis-verklaring. Hierin geeft u aan of u nu of in de afgelopen 3 jaar eerder gebruik hebt gemaakt van een regeling waarop de de-minimis-verordening van toepassing is. U kunt de de-minimis-verklaring rechts downloaden.

LET OP: als u vorig jaar een aanvraag heeft gedaan voor deze regeling dient u dit in deze verklaring aan te geven.

Maximale subsidie

U kunt maximaal € 20.000,- subsidie aanvragen en ontvangen. Indien u nog andere subsidies ontvangt waar de landbouw de-minimis-verordening op van toepassing is, kunt u niet meer ontvangen dan deze verordening toelaat. Het maximale bedrag is dus € 20.000,- minus reeds eerder ontvangen subsidies waarover de de-minimis-verordening van toepassing is (dit geldt ook voor subsidies van andere overheidsinstanties).

Het is mogelijk om meerdere maatregelen op één perceel aan te vragen. U kunt de maatregelen 1 (landbouwbuffer/dammetje), 2 (strobalen) en 3 (houten schotten) combineren met een van de andere maatregelen. Het is echter NIET mogelijk om maatregelen 1, 2 en 3 op eenzelfde perceel aan te vragen.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de stimuleringsregeling is vastgesteld op € 470.000,-.

Aanvraagperiode

Deze regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2024. Aanvragen kunnen gedaan worden van 15 februari 2024 tot en met 31 mei 2024 afhankelijk van de maatregelen die u kiest.  U kunt geen subsidie ontvangen voor maatregelen die al uitgevoerd zijn voor het indienen van de aanvraag.
U kunt maar één aanvraag voor de looptijd van deze regeling indienen. Maak dus tijdig de keuze welke maatregel of maatregelen u wilt gaan uitvoeren.

Na uw aanvraag

U ontvangt een bevestiging als uw aanvraag bij ons binnen is gekomen. We nemen uw subsidieaanvraag in behandeling als deze compleet is en binnen de geldende termijnen is ontvangen op de daarvoor bestemde plek. Als er gegevens of stukken ontbreken, ontvangt u hierover bericht. U kunt dan nog de informatie aanleveren die wij missen. U heeft hier uiterlijk 14 dagen de tijd voor.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij deze. Wij controleren uw aanvraag en u ontvangt binnen 8 weken onze beslissing. Op eigen rekening en risico mag u na 1 dag starten met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Voor aanvragen waarbij wij maximaal € 5000,- toekennen, ontvangt u direct een vaststellingsbeschikking. Houd er rekening mee dat u de bewijsmaterialen van uitvoering 3 jaar moet bewaren en dat u gecontroleerd kunt worden tijdens het teeltseizoen of nog naderhand op basis van bewijsmateriaal.

Mocht u onverhoopt willen afzien van uitvoering van een bepaalde maatregel, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten maar uiterlijk 1 week na de uiterlijke datum van aanleg in het veld.

Onder het kopje Controle kunt u lezen waarop u gecontroleerd kunt worden.

Bij toekenning van meer van € 5000,- ontvangt u een verleningsbeschikking en kunt u na het uitvoeren van de maatregelen een verzoek doen om uw aanvraag vast te stellen. Hiervoor stuurt u naast het vaststellingsformulier het bewijsmateriaal van uitvoering in.

Onvolledige aanvraag

Wij controleren of u uw aanvraag tijdig en compleet heeft ingediend. Indien uw aanvraag niet volledig is ingediend kan dat gevolgen hebben voor uw subsidie aanvraag. De volgorde voor het afhandelen van de aanvraag gaat op datum van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen. Wanneer er aanvullende gegevens gevraagd worden zal de datum van afhandeling van uw aanvraag naar achter verschuiven. Het waterschap hanteert de volgende werkwijze.

De aanvraag wordt als ontvangen beschouwt op de dag waarop de eerste indiening heeft plaatsgevonden, plus het aantal dagen tussen de dag dat de aanvrager op de hoogte is gesteld van de onvolledigheid van de aanvraag, en de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Administratie bijhouden

Als u subsidie krijgt toegewezen, dan moet u daarover een administratie bijhouden. Dit houdt in dat u bepaalde documenten moet bewaren tijdens en na de subsidieperiode. De volgende documenten bewaart u over uw subsidieaanvraag:

 • de aanvraag met de bijlagen
 • alle correspondentie over uw aanvraag
 • eventuele machtigingen van uw aanvraag
 • facturen indien van toepassing (bij voorkeur met vermelding van perceel indien het facturen betreffen die specifiek zijn toe te wijzen aan een perceel)
 • foto’s of ander bewijs dat is gemaakt van de gerealiseerde maatregelen, voorzien van minimaal een datum.

Verzoek om vaststelling indienen

Na het uitvoeren van de maatregelen kunt u een verzoek tot vaststelling van uw aanvraag indienen. Zorg er wel voor dat alle maatregelen die u heeft aangevraagd ook uitgevoerd dan wel aangelegd zijn voordat u uw verzoek indient.

Bij uw verzoek stuurt bewijs mee dat u de maatregelen heeft uitgevoerd. Onder het kopje Bewijsmateriaal kunt u zien welke soorten bewijs u kunt meesturen met uw vaststellingsformulier.

Let op: hoe beter u aantoont met bewijsmateriaal dat u de maatregelen heeft uitgevoerd hoe makkelijk het voor ons is om zonder vragen uw vaststelling af te handelen.

Bewijsmateriaal

Het bewijsmateriaal dat meegestuurd kan worden met het verzoek om vaststelling toont aan dat u de maatregelen op de juiste manier heeft uitgevoerd.

Hieronder vindt u een opsomming van mogelijk bewijsmateriaal. Het bewijs kan per maatregel verschillen en kan een combinatie van verschillende documenten betreffen.

 • kaartje per perceel waarop de uitgevoerde maatregel(en) staan ingetekend of aangegeven
 • foto’s waarop duidelijk de uitgevoerde maatregel(en) te zien is
 • situatieschets met de uiteindelijke ligging van de maatregelen
 • facturen inclusief het betaalbewijs
 • labels van het aangekochte zaaizaad
 • uitdraai van mijnpercelen via mijn.rvo.nl

Controle

Indien u een controle krijgt wordt u verzocht hieraan mee te werken. Indien u niet meewerkt aan de controle heeft dat gevolgen voor uw subsidie. Als uw aanvraag gecontroleerd wordt, ontvangt u van ons een verzoek om aan te tonen dat u voldaan heeft aan de voorwaarden van de stimuleringsregeling. In ons verzoek wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Privacy

Wat doen we met uw gegevens? Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw gegevens worden gebruikt voor het beoordelen en afhandelen van uw aanvraag. Tevens gebruiken wij deze ook voor eventuele controles naar aanleiding van uw subsidiebeschikking. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.

Deelnemers kunnen benaderd worden voor PR doeleinden, hiervoor kunnen uw NAW-gegevens binnen Waterschap Limburg gedeeld worden.

Vragen

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar stimuleringsregeling@waterschaplimburg.nl of telefonisch contact opnemen op nummer 088 - 889 10 00.

Uw aanvraag indienen

Uw aanvraag indienen kan vanaf 15 februari 2024 tot en met 31 mei 2024 via het subsidieportaal.

Water in Balans

De stimuleringsregeling wordt uitgevoerd binnen het programma Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.