De aanleg van verruigde aardappelruggen of de aanleg van aardappeldrempels tussen de ruggen


Aardappelruggen

Hoe werkt het

Rugopbouw aardappelen verruigen

De traditionele rugopbouw in één fase met gladde aardaardkappen bij de teelt van aardappelen leidt gemakkelijk tot afspoelen van water en bodemdeeltjes. Het grover achterlaten van de ruggen kan dat verminderen. Als het bodemoppervlak ruw is zal het water meer kans krijgen om te infiltreren in plaats van af te spoelen. Ook zal er minder snel verslemping optreden. Als u  daarbij ook nog zorgt voor meer gewasresten (van o.a. groenbemester of een perceel waarbij er voldoende organische materiaal) in de toplaag, ontstaat een extra remmend effect en is er minder kans op verslemping. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor aangepaste aanaardschijven/vorentrekkers met daarachter zogenaamde gitterrollen.

Drempels tussen (aardappel)ruggen

De rugopbouw in één fase met gladde aanaardkappen bij de teelt van aardappelen leidt gemakkelijk tot afspoelen van water en bodemdeeltjes. Met name bij percelen/ perceelsdelen waar de ruggen parallel aan de helling liggen kunnen drempels de waterstroom afremmen. Tijdens of na het ruggen maken worden mechanisch kleine drempeltjes gemaakt van 5-10 cm hoog op een regelmatige onderlinge afstand van 40 tot 150 cm. Daarin wordt water opgevangen en vastgehouden zodat het de tijd krijgt om te infiltreren. Het water stroomt daarna trapsgewijs af waarbij het minder de kans krijgt snelheid te maken. Er zijn verschillende typen machines, die meestal in combinatie met poten en/of aanaarden worden toegepast. Drempeltjes zijn vooral belangrijk in het begin van de teelt, als het gewas nog niet gesloten is en het veld kaal is en dus vatbaar voor water afstroom en erosie. Als het aardappelloof dicht is wordt de energie van de regendruppels gebroken en de run-off gereduceerd en neemt het loof de remmende functie over. Door het natuurlijk verminderen/verdwijnen van de drempels worden eventuele problemen bij de oogst beperkt.

Effectiviteit

  • Waterkwantiteit: Door een hogere infiltratiecapaciteit wordt minder afspoeling van water gerealiseerd. Door ervoor te zorgen dat er nog meer ruwheid in de rug ontstaat door gewasresten (groenbemesters, strodeeltjes) bovenin de rug te houden wordt kans op infiltratie verder

Het systeem is gebaseerd op buffering van de neerslag: de afstroming wordt vertraagd waardoor water en meegevoerde bodemdeeltjes kunnen infiltreren. Op licht hellende percelen is het effect groter, omdat het water iets langer de tijd krijgt om tussen de drempeltjes te blijven staan. Bij steilere hellingen is het daarom aan te raden om de drempeltjes hoger te maken en de onderlinge afstand te verkleinen.

  • Waterkwaliteit: Doordat er minder water afspoelt en beter infiltreert bij deze maatregel, neemt ook de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen af, wat de waterkwaliteit verbetert.

Combinatie met andere maatregelen

In combinatie met verruigde rugopbouw is het effect op infiltratie nog groter en neemt ook de kans af dat drempeltjes bij hevige buien wegspoelen.

Neveneffecten op productie

Positief, omdat meer water kan infiltreren, wat tijdens droge periodes ten goede komt aan het gewas. Als u beregening toepast wordt het water ook langer  vastgehouden.

Voorwaarden

  1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
  2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
  3. Realisatie van de activiteit vindt uiterlijk 1 juni 2024 plaats.
  4. Minimaal de bovenzijde van de aardappelrug moet verruigd zijn, dus niet strak of glad met een aanaardkap afgestreken.
    of:
  5. Het betreffende landbouwperceel moet voorzien zijn van aardappeldrempels tussen de aardappelruggen.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 30,- per hectare per jaar. U kunt meerdere landbouwpercelen aanvragen maar er geldt een maximum van opgeteld 40 hectare voor deze maatregel per aanvrager die voor subsidie in aanmerking komt.


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.