Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen Zuid-Limburg


Bent u een agrariër in Zuid-Limburg en wilt u meer water vasthouden op uw percelen? Dan willen wij u ondersteunen om daarmee ervaring op te doen.

De stimuleringsregeling bevat 14 maatregelen die actieve landbouwers kunnen treffen om extra water vast te houden op landbouwpercelen. Het zijn maatregelen die aansluiten op de verschillende teelten van gewassen die plaatsvinden in Zuid-Limburg. Ze zorgen ervoor dat het water beter in de bodem kan infiltreren en het van hellingen afstromend water zoveel mogelijk afremt. De stimuleringsregeling is bedoeld om u kennis te laten maken met diverse oplossingen en daar ervaring mee op te doen. Bovendien draagt u bij deelname bij  aan het duurzaam bergen van water. De maatregelen hebben ook deels invloed op andere opgaven die spelen in het landelijk gebied, zoals droogtebestrijding, waterkwaliteitsverbetering en biodiversiteit.

  • De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2023 en aanvragen kunt u doen van 1 februari 2023 tot en met 31 mei 2023 afhankelijk van de maatregelen die u kiest.
  • Houd er rekening mee dat u minimaal 1 dag voor het uitvoeren van de maatregel een aanvraag heeft gedaan.
  • Vindsubsidies ondersteunt bij de uitvoering van deze stimuleringsregeling, voor vragen kunt u terecht bij Waterschap Limburg.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar stimuleringsregeling@waterschaplimburg.nl of telefonisch contact opnemen op nummer 088-88 90 100.

U aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.

Bereid u goed voor op de subsidieaanvraag:

  • Lees de informatie en de voorwaarden over de regeling op de website goed door (LET OP: sommige voorwaarden zijn iets gewijzigd).
  • Maak een keuze uit de maatregelen die u wil uitvoeren.
  • Ga na of het perceel of de percelen waarop u de maatregelen wil doorvoeren minimaal een hellingspercentage heeft van 2%.
  • Ga na of u zelf de aanvraag gaat doen of dat u dit door iemand anders laat doen. Zorg indien nodig voor een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.
  • Verzamel de gegevens zoals weergegeven bij de voorwaarden. Zorg dat de gegevens gedigitaliseerd zijn voor de upload (PDF, Word,  JPEG of andere fotoformaten).

Landbouwbuffers en dammetjes

Plaatsen van strobalen

Verruiging of drempels aardappels

Aardappelruggen

Plaatsen van houten schotten

Aanvoer compost of achterlaten stroresten

Doorzaaien van grasland

doorzaaimachine

Optimaliseren van de groenbemesterkeuze

Groenbemester

Inzaaien van kruidenrijk grasland

kruidenrijkgrasland

Alternatieve strook bij uienteelt

alternatieve teelt

Suikerbieten in onbewerkte grond

bietenzaaier

Ruitzaaien bij maisteelt

Verruigen boom-spiegel fruitteelt

boomspiegel

Grasmaaisel op zwartstrook

Graanstroken tussen bedden uienteelt