Het plaatsen van strobalen op een landbouwperceel


Strobalen

Hoe werkt het

De meest effectieve wijze om te voorkomen dat reeds afstromend water snelheid kan maken is het beperken van de hellinglengte. Dit is mogelijk door op regelmatige afstanden terreinruwheden te creëren. Houten schotten of strobalen zijn hier effectieve voorbeelden van. U kunt ze tussen percelen plaatsen, zodat er geen verlies van areaal hoeft op te treden. Zo voorkomt u dat de stroombanen zich verder kunnen ontwikkelen en in (erosie)kracht toenemen. Dat voorkomt schade aan gewassen aan onderliggende percelen en wateroverlast benedenstrooms. Strobalen kunt u ook nog plaatsen vlak voordat een hevige bui optreedt. Bij een goede weersvoorspelling is dit uitvoerbaar. Houten schotten tussen percelen zijn een permanente oplossing en kunnen meerdere jaren blijven staan.

Effectiviteit

 • Waterkwantiteit: Door het water te remmen, verliest het stroomkracht en daardoor kan wateroverlast voorkomen worden. Daarnaast zorgt een gereduceerde stroomkracht voor een afname in erosiekracht van het water.
 • Waterkwaliteit: Volgens de experts heeft deze maatregel geen effect op de waterkwaliteit.

Aandachtspunten

De maatregel is alleen effectief als daadwerkelijk het water wordt tegengehouden en het sediment de kans krijgt om uit te zakken. Let erop dat het water vanaf de schotten of strobalen ergens heen geleid wordt om te voorkomen dat andere percelen, wegen of bebouwing onevenredig onder water lopen.
Let op: deze maatregel kan op een perceel NIET gecombineerd worden met de maatregelen landbouwbuffer en houten schotten.

Neveneffecten op omgeving

De strobalen vallen op en hebben mogelijk invloed op het landschapsaanzicht. Houd dus ook met dit element rekening als u een perceel heeft op een zichtlocatie en kijk ook of er geen andere maatregel toepasbaar is bij de teelt op het perceel.

Voorwaarden

 1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
 2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
 3. Een aanvraag heeft betrekking op het huidige teeltjaar.
 4. Realisatie van de activiteit vindt plaats rondom het zaaien/poten van het hoofdgewas, maar dient uiterlijk op 21 juni 2024 te zijn uitgevoerd en dient duurzaam in stand gehouden te worden tot en met minimaal 1 september van het betreffende jaar.
 5. De strobalen dienen vanaf 1 september 2024 en uiterlijk op 1 december 2024 te worden  uitgereden over het perceel.
 6. Alleen het plaatsen van grote strobalen (grootpakpers, >200 kg) komt voor subsidie in aanmerking.
 7. De strobalen mogen niet afgedekt worden.
 8. De totale subsidiabele lengte van de rij strobalen bedraagt minimaal 6 meter en maximaal 15 meter per landbouwperceel. Maximaal 1 rij strobalen per landbouwperceel.
 9. Het object ligt onderaan de helling of stroombaan op een landbouwperceel. Via een situatieschets moet dit bij aanvraag aangetoond worden.
 10. De strobalen dienen verankerd te worden zodat deze geen gevaar opleveren.
 11. De strobalen dienen aaneengesloten en binnen de perceelgrenzen geplaatst te worden waarmee water wordt vastgehouden op het betreffende landbouwperceel.
 12. De subsidie kan slechts eenmalig per landbouwperceel worden aangevraagd. De maatregelen 1 t/m 3 (dammetjes, houten schotten en strobalen) kunnen niet gecombineerd worden op één landbouwperceel. Ze kunnen wel gecombineerd worden met de andere maatregelen indien u denkt dat er daarmee nog meer water vastgehouden kan worden of er een specifiek afstroompunt is dat u wilt voorkomen.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

€ 20,- per strekkende meter met een minimum van 6 meter en een maximum van 15 meter per landbouwperceel per jaar.


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.