Het doorzaaien van bestaand grasland


doorzaaimachine

(Foto: Vredo.com)

Hoe werkt het

De mate van bodembedekking bepaalt in hoeverre de kracht van neerslag wordt gebroken voordat het de bodem bereikt. Bij de gewaskeuze wordt de basis gelegd voor bodembedekking. Met name gewassen, die in de gevoelige periode (april tot juli) geen bodembedekking hebben zijn het gevoeligst voor dichtslaan (slemp) van de bodem en daarmee erosiegevoelig met als gevolg beperkte infiltratie. Naarmate een gewas in het voorjaar sterker ontwikkeld is, wordt de bodem beter beschermd tegen neerslag en erosie. Naast bedekking is ook de dichtheid en diepte van de beworteling van belang. Oppervlakkig en intensief wortelende gewassen houden de grond goed vast terwijl diep wortelende gewassen de infiltratiecapaciteit bevorderen. Gras is een gewas dat de bodem het hele jaar bedekt. Daarnaast houdt de intensieve beworteling de bodem goed vast. Permanent grasland zorgt voor een permanente bodembedekking, waardoor plekken die voorheen geregeld kaal en kwetsbaar waren voor waterafspoeling, nu bedekt zijn. Bij permanent grasland vindt er bovendien geen tussentijdse bodembewerking plaats en zal bij goed beheer de waterinfiltratie verbeteren omdat wortel- en wormgangen intact blijven.
Ook bij gras is het belangrijk dat er aandacht is voor de mate van dichtheid van de grasmat. Door de jaren heen kunnen er open plekken ontstaan.

Effectiviteit

  • Waterkwantiteit: De permanente begroeiing van het perceel met gras zorgt voor een hogere infiltratiecapaciteit waardoor er minder afspoeling van water wordt gerealiseerd.
  • Waterkwaliteit: Door de hogere infiltratiecapaciteit, zullen er ook minder nutriënten en eventueel gewasbeschermingsmiddelen afstromen.

Aandachtspunten

  • Het zaaizaad wordt met een speciale grasdoorzaaimachine gezaaid en het zaaizaad moet in de grond worden gebracht.

Voorwaarden

  1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
  2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
  3. Zaaizaad wordt met een grasdoorzaaimachine voorzien van schijven gezaaid en moet met de machine in de grond worden gebracht.
  4. Realisatie van de activiteit vindt uiterlijk 1 november 2024 plaats en dient gedurende een jaar na uitvoering in stand te worden gehouden.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 50,- per hectare per jaar. U kunt meerdere landbouwpercelen aanvragen maar er geldt een maximum van opgeteld 10 hectare voor deze maatregel per aanvrager die voor subsidie in aanmerking komt.


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.