Het inzaaien van kruidenrijk grasland


Kruidenrijk grasland

Hoe werkt het

In de basis is grasland een goede manier om erosie en wateroverlast te voorkomen. Goed beheer van het grasland is echter nodig om de infiltratiecapaciteit te borgen. Door te kiezen voor kruidenrijk grasland kan daarin mogelijk nog een extra stap gezet worden. Het kruidenmengsel zorgt voor een intensieve en diepe beworteling en poriën en biedt mogelijkheden om water af te voeren in de bodem.

Door de verschillende soorten gewassen met andere bewortelingsdiepten is er in een droge zomer ook meer kans dat bepaalde soorten blijven doorgroeien zodat de organische massa boven de grond ook aanwezig blijft. Dit kan een remmende werking hebben op de afstroming.

Ook als het gaat om het overbruggen van perioden van droogte blijkt deze vorm van grasland een plus te hebben. Daarnaast heeft kruidenrijk grasland een meerwaarde in biodiversiteit en past het goed in natuurinclusieve landbouwsystemen.

Effectiviteit

  • Waterkwantiteit: Door de verschillende wortelende kruiden ontstaat er een hogere infiltratiecapaciteit en wordt de grond beter vastgehouden waardoor de afstroming van het water verkleind wordt.
  • Waterkwaliteit: Doordat er minder water afspoelt en beter infiltreert bij deze maatregel, neemt ook de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen af, wat de waterkwaliteit verbetert.

Voorwaarden

  1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
  2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
  3. Er worden minimaal 5 kruidensoorten gebruikt, waarbij minimaal drie van de volgende soorten worden toegepast: Klaver, Karwei, Smalle weegbree, duizendblad of Cichorei;
  4. Per hectare wordt minimaal 2,5 kilo kruidenmengsel ingezaaid.
  5. Realisatie van de activiteit vindt uiterlijk 1 november 2024 plaats en dient minimaal gedurende een jaar na uitvoering van de activiteit duurzaam in stand te worden gehouden.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 100,- per hectare per jaar. U kunt meerdere landbouwpercelen aanvragen maar er geldt een maximum van opgeteld 5 hectare voor deze maatregel per aanvrager die voor subsidie in aanmerking komt.


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.