Het plaatsen van houten schotten op een landbouwperceel


Houten schotten

Hoe werkt het

De meest effectieve wijze om te voorkomen dat reeds afstromend water snelheid kan maken is het beperken van de hellinglengte. Dit is mogelijk door op regelmatige afstanden terreinruwheden te creëren. Houten schotten of strobalen zijn hier effectieve voorbeelden van. U kunt ze tussen percelen plaatsen, zodat er geen verlies van areaal hoeft op te treden. Zo voorkomt u dat de stroombanen zich verder kunnen ontwikkelen en in (erosie)kracht toenemen. Dat voorkomt schade aan gewassen aan onderliggende percelen en wateroverlast benedenstrooms. Houten schotten tussen percelen zijn een permanente oplossing en kunnen meerdere jaren blijven staan. Kies bij voorkeur voor hout met een duurzame natuurlijke uitstraling.

Effectiviteit

  • Waterkwantiteit: Door het water te remmen, verliest het stroomkracht en daardoor kan wateroverlast voorkomen worden. Daarnaast zorgt een gereduceerde stroomkracht voor een afname in erosiekracht van het water.
  • Waterkwaliteit: Volgens de experts heeft deze maatregel geen effect op de waterkwaliteit.

Aandachtspunten

De maatregel is alleen effectief als daadwerkelijk het water wordt tegengehouden en het sediment de kans krijgt om uit te zakken. Let erop dat het water vanaf de schotten of strobalen ergens heen geleid wordt om te voorkomen dat andere percelen, wegen of bebouwing onevenredig onder water lopen.
Let op: deze maatregel kan op een perceel NIET gecombineerd worden met de maatregelen landbouwbuffer/dammetje en strobalen.

Let op: Als u de maatregelen reeds in 2023 hebt aangelegd en subsidie hebt ontvangen, komt datzelfde perceel niet meer in aanmerking voor het komende teeltseizoen.

Neveneffecten op omgeving

De houten schotten vallen op en hebben mogelijk invloed op het landschapsaanzicht. Houd dus ook met dit element rekening als u een perceel heeft op een zichtlocatie. Gebruik natuurlijk ogend hout en kijk ook of er geen andere maatregel toepasbaar is bij de teelt op het perceel.

Voorwaarden

  1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
  2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
  3. Realisatie van de activiteit vindt plaats rondom het zaaien/poten van het hoofdgewas, maar dient op uiterlijk op 15 mei 2024 te zijn uitgevoerd en dient duurzaam in stand te worden gehouden t/m 1 september van het laatste jaar.
  4. De totale lengte van de houten schotten bedraagt minimaal 6 meter en maximaal 15 meter. De hoogte is minimaal 30 centimeter boven maaiveld.
  5. De ligging van het object is onderaan de helling of ‘stroombaan’ van het perceel.
  6. Het gebruikte hout dient onbehandeld te zijn (geen hout met chemische stoffen).
  7. De subsidie kan slechts eenmalig per landbouwperceel worden aangevraagd, geldt voor 3 opeenvolgende jaren en wordt berekend voor een periode van 3 jaar. De maatregelen 1 t/m 3 (dammetjes, houten schotten en strobalen) kunnen niet gecombineerd worden op één landbouwperceel. Ze kunnen wel gecombineerd worden met de andere maatregelen indien u denkt dat er daarmee nog meer water vastgehouden kan worden of er een specifiek afstroompunt is dat u wilt voorkomen.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

€ 30,- per strekkende meter met een minimum van 6 meter en een maximum van 15 meter per landbouwperceel per 3 jaar.


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.