Schoon en natuurlijk water


Schoon en natuurlijk water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Waterschap Limburg zorgt ervoor dat het water in Limburg schoon en gezond blijft en dat het water in de beken zo natuurlijk mogelijk kan stromen.

(Kader) Kaderrichtlijn Water (KRW)

Om de kwaliteit van het water te waarborgen, heeft de EU in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. Hieruit vloeien verschillende maatregelen voort. Denk bijvoorbeeld aan het nog beter zuiveren van water, het laten (her)meanderen van beken, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Onderzoek naar de waterkwaliteit

We onderzoeken regelmatig de waterkwaliteit in de Limburgse beken, plassen en vennen. Zitten er bepaalde diertjes zoals insectenlarven, wormen, kreeften, slakjes en fytoplankton in het water? Daaruit blijkt of de waterkwaliteit goed, matig of slecht is. Ook controleren we of bepaalde stoffen zoals zuurstof, stikstof, fosfor, metalen of bestrijdingsmiddelen in het water zitten. Lees meer

Regels voor schoon water

Om de waterkwaliteit te bewaken, stelt het waterschap regels op en handhaaft deze. Het is bijvoorbeeld verboden om puin of afval(stoffen) in het water of op een d­ijk te storten. Voor de bouw aan het water of een d­ijk is een vergunning nodig.

Afvalwater zuiveren

Al het water dat wij in huis gebruiken komt via het rioolstelsel bij een zuiveringsinstallatie terecht. Eenmaal gezuiverd kan het water weer terug in de beek of de Maas zonder dat er een gevaar is voor vissen of andere waterdieren.

In Limburg zorgt onze dochtermaatschappij Waterschapsbedrijf Limburg met 17 waterzuiveringsinstallaties voor de afvalwaterzuivering. U kunt zien hoe het werkt tijdens een van onze excursies.

Schone en natuurlijke beken met vistrappen

In het verleden zijn veel beken rechtgetrokken en vastgelegd met tegels. Ook zijn er allerlei obstakels in geplaatst, zoals stuwen, watermolens en energiecentrales. Met onze beekherstelprojecten brengen we de natuurlijke slingering (meanderen) van de beken weer terug. Hierdoor kunnen er meer soorten planten en dieren leven en de beek kan meer water kan vasthouden. Ook verwijderen we mogelijke obstakels uit de beken en leggen we vistrappen of omleidingsbeken. Zo kunnen zalm en andere trekvis de beken op om te paaien.

Zwemwater controleren

Veilig zwemmen in schoon water? Wij controleren zwemwater en zwemplekken in de regio op hygiëne en veiligheid. Is het water niet in orde, dan waarschuwen we de zwemmers of geven een zwemverbod af.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe minder troep er in het water terecht komt, hoe makkelijker het weer schoon te maken is. Dit is wat u zelf kunt doen.

Tips voor schoon water (agrariërs)

Tips voor schoon water (particulieren)

Tips voor schoon water (bedrijven)


Regels voor agrarische bedrijfsvoering

Agrariërs willen een zo hoog mogelijke opbrengst van hun land. De manier waarop de grond wordt bewerkt, kan een flink effect hebben op de waterkwaliteit en waterkwantiteit in de omgeving. Om te zorgen voor schoon en voldoende water en om overlast te voorkomen, gelden er regels voor diverse agrarische activiteiten.