Exoten


Een exoot is een soort die van nature niet in Nederland voorkomt, maar door mensen hiernaartoe is gebracht. Het kan hierbij gaan om planten, dieren of andere organismen. Meestal leidt dit niet tot problemen. Een exoot noemen we invasief als deze zich binnen Nederland vestigt en zich hier in snel tempo ontwikkelt. Invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat planten en dieren die hier van nature voorkomen gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen. Sommige invasieve exoten kunnen daarnaast gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade veroorzaken.

In het dagelijks beheer van onze dijken, watergangen en buffers komen wij invasieve exoten tegen die de stabiliteit van dijken aantasten, de waterafvoer belemmeren, de ecologische ontwikkeling verstoren of gezondheidsrisico’s geven voor mensen. Een invasieve exoot wordt dan ook wel een plaagsoort genoemd.

Exoten die niet in onze wateren horen

Hieronder vindt u de informatie over de exoten. 

Ambrosia (pdf, 958 kB)

Aziatische duizendknoop (pdf, 707 kB)

Gele maskerbloem (pdf, 750 kB)

Grote waterteunisbloem (pdf, 418 kB)

Japanse duizendknoop (pdf, 884 kB)

Knolcyperus (pdf, 1 MB)

Kudzu (pdf, 945 kB)

Moerashyacint (pdf, 453 kB)

Moeraslantaarn (pdf, 687 kB)

Perzische berenklauw (pdf, 1.2 MB)

Reuzenbalsemien (pdf, 1.2 MB)

Reuzenberenklauw (pdf, 892 kB)

Smalle theeplant (pdf, 631 kB)

Smalle waterpest (pdf, 705 kB)

Watercrassula (pdf, 1.4 MB)

Hoe herkent u deze exoten?

Daarvoor bekijkt u de folders op deze website. Daarin staat meer informatie per exoot en hoe u deze exoot herkent.

Melding maken van een exoot

Mocht u van exoten of andere meldingen van bijzondere flora of fauna willen maken, dan kan dit via waarneming.nl.

Voordeel is dat de ingebrachte gegevens landelijk worden opgeslagen in de nationale databank Flora en Fauna (NDFF). Waterschap Limburg  en vele andere gebruikers van de NDFF maken dankbaar gebruik van de aangeleverde gegevens. Wij vergelijken onze al bekende data met nieuwe data en krijgen zo een mooi totaalbeeld. Dat gebruiken wij vervolgens weer voor bijvoorbeeld onderhoud, monitoring, afwegingskaders en beleid.

Wie is verantwoordelijk voor bestrijding

De provincies zijn  verantwoordelijk om richtlijnen op te stellen en landelijk beleid (wet- en regelgeving) te vertalen in een provinciaal beleidskader. Zij geven richting aan uitvoeringsmaatregelen en faciliteren waar nodig in een plan van aanpak voor andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht ligt deze bestrijdingstaak dus niet bij de waterschappen.

Het waterschap is wel verantwoordelijk wanneer dit vanuit onze eigen wettelijke taak (waterveiligheid en waterbeheer) nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld bij schade aan dijken of bij ernstige hinder in de doorstroming van ons watersysteem.

Eigenaren van al dan niet aangrenzende percelen zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding.

Wij delen graag onze kennis over exoten op deze pagina, zodat u weet wat wel en niet te doen. Zo werken we samen met en voor de omgeving.


Veldgids invasieve waterplanten

(In de veldgids (uitgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vindt u alle ongewenste exoten op een rij, voorzien van een duidelijke foto).

Meld exoten via waarneming.nl