Rioleringsplannen: GRP en BRP


GRP: Beleid en afspraken over afvalwater, hemelwater en grondwater

Gemeenten hebben een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Met een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) geeft de gemeente hieraan invulling. Het GRP betekent voor de gemeente:

  • vaststellen van beleidskeuzes
  • het vaststellen van maatregelen en onderzoek
  • de basis voor de rioleringsheffing

GRP als vervanging voor vergunningen

Het GRP is een steeds belangrijker instrument om afspraken tussen uw gemeente en het waterschap vast te leggen. De nieuwe waterwetgeving stelt dat (overstort)vergunningen worden vervangen door Algemene regels en door afspraken in het GRP. Daarom is het belangrijk om het waterschap tijdig te betrekken bij een nieuw GRP.

BRP: Inzicht in de riolering

Een basis rioleringsplan (BRP) geeft inzicht in het functioneren van het rioolstelsel en waar aanpassingen en onderhoud nodig zijn. Het waterschap helpt u bij het opstellen van een BRP.

Voldoen aan de basisinspanning voor rioolstelsels

Rioolstelsels moeten minimaal voldoen aan de basisinspanning, zoals deze in 1992 is gedefinieerd. Dit betekent dat een gemengd rioolstelsel niet meer vuil mag lozen dan een theoretisch referentiestelsel. Tegenwoordig wordt in het licht van het Bestuursakkoord Water de afweging gemaakt tussen de baten voor het lokale water en de kosten van maatregelen. Voor kwetsbare beken zijn aanvullende maatregelen nodig om aan de Europese kaderrichtlijn water (KRW) (via Helpdesk Water) te voldoen. Dit kan door extra berging in of achter het stelsel of door af te koppelen.