Voor agrariërs


Hoeveel oppervlaktewater onttrekt u?

Aanleiding: watervraag versus waterbeschikbaarheid

Waterschap Limburg zet zich in om het beschikbare oppervlaktewater zo goed mogelijk te verdelen. Door de afgelopen droge zomers zien we dat de vraag naar oppervlaktewater groter is dan de waterbeschikbaarheid. Het is daarom nodig om meer grip te krijgen op de waterbeschikbaarheid van oppervlaktewater. Samen met de LLTB, brengen we de totale watervraag in kaart.

We actualiseren de administratie

Om te voorkomen dat onze gegevens verouderen en er fouten ontstaan actualiseren we onze administratie. zo voorkomen we dat wij u brieven sturen die niet (meer) voor u van belang zijn. Bijvoorbeeld de aankondiging van een onttrekkingsverbod in verband met aanhoudende droogte. Wellicht dat u nu al geen oppervlaktewater meer onttrekt. Ook in dat geval vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen.

Vul uw gegevens in

We vragen u of u nog gebruikt maakt van uw vergunning. Tevens vragen we u om aan te geven waar, wanneer en hoeveel oppervlaktewater u het afgelopen groeiseizoen heeft onttrokken. De resultaten worden gebruikt om onze administratie te actualiseren. Daarnaast helpt deze informatie bij het beantwoorden van de vraag hoe we in de toekomst beter met de beschikbare hoeveelheden water kunnen omgaan. Het zou fijn zijn als we uw informatie voor 14 januari 2021 ontvangen.

Hoe lever ik mijn gegevens aan?

Klik op de link hieronder voor het digitale formulier. De informatie die u invult wordt gebruikt om een beter beeld te krijgen over de watervraag uit oppervlaktewater in Limburg. Op basis van de opgave kunnen geen rechten geclaimd worden. De gegevens worden enkel gebruikt voor nadere analyses en onderzoek. Over de uitkomsten van deze analyses wordt u geïnformeerd. Ook de LLTB wordt hierbij betrokken.

Ga hier naar het formulier

Extra stuwen om de droogte tegen te gaan

boerenstuw 2

In Nederland hebben we steeds vaker te maken met droge periodes. Met stuwen gaan we de droogte tegen.

Regelgeving voor bedrijfsvoering

tuinkas californie-DSCF3418

Om te zorgen voor schoon en voldoende water en om overlast te voorkomen, gelden er regels voor diverse agrarische activiteiten.

Tips schoon water voor agrariërs

beregenenhaspel

Hier vindt u enkele handige tips hoe u kunt bijdragen aan schoon en voldoende water door kleine aanpassingen in uw bedrijfsvoering.

Melding doen of vergunning aanvragen?

Neerbeek in Neer (Breedbeeld)

Met onze digitale vergunningchecker kan iedereen die plannen heeft heel eenvoudig online vinden welke regels gelden.

Water onttrekken voor beregenen

ontrekken uit beek

Het onttrekken van grondwater of oppervlaktewater is aan regels gebonden. Op deze pagina leest u welke regels er wanneer en voor wie gelden.

Teelt- en mestvrije zones

Tungelroysebeek na herinrichting

Aan het betelen van gronden langs watergangen zijn regels verbonden met het oog op de bescherming van de waterkwaliteit.

Voorkomen van erfafspoeling

kassen_08535

Om verontreiniging van afspoelwater te voorkomen, is het belangrijk om de (vaste) mest en het (kuil-)voer goed op te slaan.

Erosie en niet-kerende grondbewerking

noodweer-in-het-heuvelland-1 (Breedbeeld)

Oppervlakkig afstromend water op hellingen van Zuid-Limburg veroorzaakt regelmatig bodemerosie en water- en modderoverlast.

Nieuwsbrief voor agrariërs

boomgaard_08531

Het waterschap verstuurd regelmatig een nieuwsbrief voor agrariërs.

Hier kunt u de vorige uitgaven teruglezen.

Stuwen en peilgestuurde drainages blijven hoog

09-10-2020
Ons dagelijks bestuur heeft bekend gemaakt dat ook komende winter de hoge (zomer)stand van boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages, moet worden gehandhaafd. Wij nemen deze maatregelen om de lage grondwaterstanden, als gevolg van wéér een droge zomer, aan te vullen.

Door water langer vast te houden in het watersysteem, wordt water minder snel weggevoerd en infiltreert het beter in de bodem. Dat heeft een positieve invloed op de grondwatervoorraad. Het besluit betekent dat vanaf zaterdag 10 oktober 2020 alle boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages ingesteld moeten (blijven) staan op de hoge (zomer)stand. Een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van peilgestuurde drainage als subirrigatie, waarbij water uit het systeem gebruikt wordt om via de drainage in de bodem te infiltreren.

Ook wij houden onze stuwen in de hoogste stand. We monitoren het watersysteem en zorgen ervoor dat het afwateringssysteem het aanbod van water goed kan verwerken.

4 maart organiseerden wij een online informatieavond over beregening en onttrekking.

We bespraken de regels rondom beregening en wateronttrekking. Wat zijn de regels rondom wateronttrekkingen? Wat mag er wel? Wat mag er niet? En wanneer mag dat dan? Daarnaast vertelde Waterschapsbestuurder Har Frenken wat Waterschap Limburg doet aan de toekomstige wateraanvoer en bespraken we maatregelen die u zelf kunt nemen tegen droogte. Ook gingen we in gesprek met Peter van Dijck (LLTB) en Edwin Michiels (LTO).

De informatieavond kunt u hieronder terug kijken.

De onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de informatie avond zijn:

Droogte

In Nederland hebben we steeds vaker te kampen met lange en droge periodes.  Deze droogte veroorzaakt schade aan de natuur en is nadelig voor de landbouw. Wat we doen met het beschikbare water is daarom erg belangrijk.

Regelgeving beregening en onttrekking

Beregening en onttrekking hebben een groot effect op het (grond)waterpeil. Om watertekorten te voorkomen zijn regels nodig voor beregening en onttrekking. Maar wat mag er nu wel en wat mag er niet? We leggen de regels rondom beregening en onttrekking uit. Ook lichten we verder toe waarom deze nieuwe aangescherpte regels nodig zijn.

Water vasthouden met extra stuwen

Om de natuur en landbouw in droge periodes te helpen, houden we als waterschap zo veel mogelijk water vast in het watersysteem, voordat het de grotere beken of rivieren instroomt. Zo profiteert de natuur en landbouw op die plek van de extra watervoorraad en kan water beter in de bodem infiltreren om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dit vasthouden van water kan met een stuw. Daarom plaatsen we de komende tijd enkele honderden extra stuwen in sloten in onze provincie. Tijdens deze informatieavond leggen we uit hoe u ook een stuw in uw berm- of kavelsloot kunt krijgen