Waterbloem


Inleiding

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Voor de Natte Natuurparel Waterbloem en omgeving realiseert Waterschap Limburg een watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat er in droge tijden voldoende water beschikbaar is in sloten, dat er bij hevige buien genoeg water afgevoerd kan worden en dat er altijd schoon (grond)water beschikbaar is voor de natuurgebieden. Het gebied waarin dit gerealiseerd wordt strekt zich vanaf de Napoleonsbaan in noordwestelijke richting uit tussen Egchel in het noorden en Roggel in het zuiden tot aan de N275.

Deel uw ideeën over project Waterbloem

Projectdoel

Het doel van de antiverdrogingsmaatregelen in dit gebied is het herstellen van het voormalig natte oorsprongsgebied van de Roggelse beek, dat gekenmerkt wordt door stagnerend regenwater op de leemlagen en lokaal afstromend grondwater. Door het nemen van vernattingsmaatregelen zullen op termijn ook de karakteristieke vegetatietypen terugkeren en de verruigde ondergroei verdwijnen. De inrichting en het  beheer van het natuurgebied Waterbloem zal zoveel mogelijk aansluiten op de Peelveenrestanten en het realiseren van een ecologische verbinding ertussen.

WaterbloemA

Wat gaan we doen?

De globale maatregelen per deelgebied betreffen:

 1. Natte Natuurparel Waterbloem
  • Het afgraven van de bovengrond
  • Het verwijderen / opheffen van drainage
  • Het verwijderen van ont- / afwatering
  • Het afkopen van natschade landbouw / het beperken van de gebruiksmogelijkheden
  • Het dempen / verondiepen van watergangen. Kansrijk zijn (delen van) o.a. Doorbrandlossing, Oude Doorbrandsbeek, Achterste Moost en Eerste Moost (zie bijlagen)
 2. Wateraanvoer Neer
  • Het vergroten van bestaande watergangen richting Neer. Kansrijk zijn (delen van) o.a. Hendriksloop, Gravenhout, Wijnbeek, Spanjaardsloop, Zwartwaterlossing, Doorbrandlossing en (Zijtak) Krommepeel (zie bijlagen).
  • Het aanleggen van nieuwe watergangen richting Neer
 3. Klooster Keyzersbos
  • Het aanvullen van de gracht met aanvoerwater. Dit levert tevens extra inzijging op naar de omgeving.

Resultaat:
De omleiding van landbouwwater  en de mogelijkheid om water langer in het gebied vast te houden, zodat verdroging wordt beperkt.

Planning

De uitvoering staat gepland  in 2021.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Leudal
 • Gemeente Peel en Maas
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting het Limburgs Landschap

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Lara Savelkoul via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.