Dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick


Luchtfoto Baarlo - Hout-Blerick

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken beschermen de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Op dit moment zijn de dijken niet hoog, sterk en stabiel genoeg om Baarlo – Hout-Blerick ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden. We doen dit op een zo veilig en aantrekkelijk mogelijke manier.

Het dijktraject is lang en er spelen verschillende zaken, waaronder dijkversterking, dijkverlegging, de herinrichting van de Kwistbeek, eventuele aanleg van kwelgeulen in het buitendijkse gebied en gebiedsontwikkeling rondom de Hummerenweg. Voor elk vraagstuk zijn verschillende oplossingen mogelijk en die hebben allemaal weer effect op het totaal.

Onlangs heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu besloten om een deel van het dijktraject tussen Baarlo en Hout-Blerick te verleggen. Door de dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden die door de dijkversterking op andere plekken wordt weggenomen. Dit wordt een systeemmaatregel genoemd.

Het waterschap werkt samen met het Rijk, de provincie en de gemeenten Peel en Maas en Venlo. Om zo samen de verschillende opgaven integraal te bekijken en om hoogwaterbescherming te bieden en het gebied tegelijkertijd verder te ontwikkelen.

Het proces

In het verleden zijn er veel ontwikkelingen in het gebied geweest. Met dat besef ging het waterschap samen met de gemeenten Peel en Maas en Venlo al vroeg in het proces in gesprek met de omgeving. Er werd een omgevingswerkgroep in het leven geroepen en er werden keukentafelgesprekken en ontwerpsessies gehouden. Samen werden de kansen en knelpunten in beeld gebracht.

Met alle kennis uit het gebied op tafel gaat het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes maken. Nu het besluit van de Minister over de dijkverlegging genomen is, wordt eerst het zogenoemde voorkeursalternatief vastgesteld en het totale dijktraject uitgewerkt. Dit alles wordt vastgelegd in een Ontwerp Projectplan Waterwet.

Lees meer over het project in een notendop.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Jaap Spaans staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Downloads en Documenten

Verhalen achter de dijk

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.