Dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De huidige dijken beschermen de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Op dit moment zijn de dijken niet hoog, sterk en stabiel genoeg om Baarlo – Hout-Blerick ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken moeten dus verhoogd worden. We doen dit op een zo veilig en aantrekkelijk mogelijke manier.

Het dijktraject is lang en er spelen verschillende zaken, zoals dijkversterking, dijkverlegging, de herinrichting van de Kwistbeek, de aanleg van kwelgeulen en eventuele weerdverlaging in het buitendijkse gebied, een hoogwaterplan en gebiedsontwikkelingen rondom de Hummerenweg en in Laerbroeck. In Laerbroeck wordt een dijkverlegging onderzocht. Voor elk vraagstuk zijn verschillende oplossingen mogelijk en die hebben allemaal weer effect op het totaal.

Door de dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden die door de dijkversterking op andere plekken wordt weggenomen. Dit wordt een systeemmaatregel genoemd.

Het waterschap werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en de gemeenten Peel en Maas en Venlo. De partijen werken samen aan een integrale gebiedsontwikkeling, vanuit het streven dat het totaal meer is dan de som der (individuele) delen. Initiatieven uit het gebied zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Samenwerkende overheden gemeente Peel en Maas, gemeente Venlo, provincie Limburg Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg

Het proces

In het verleden zijn er veel ontwikkelingen in het gebied geweest. Daarom ging het waterschap samen met de gemeenten Peel en Maas en Venlo al vroeg in het proces in gesprek met de omgeving. Er kwam een omgevingswerkgroep en er werden keukentafelgesprekken en ontwerpsessies gehouden. Samen met de omgeving brachten we de kansen en knelpunten in beeld.

Alle kennis uit het gebied is nodig om zorgvuldige keuzes te maken. Van 19 augustus tot en met 29 september 2021 heeft het Ontwerp Programma (met voorkeursalternatief) en planMER ter inzage gelegen. In die periode had iedereen de mogelijkheid om op de plannen te reageren, net als op de Milieu-effectrapportage.

Na vaststelling is de volgende stap het verder onderzoeken en uitwerken van het voorkeursalternatief en de vastlegging ervan in formele plannen: in een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet en in Omgevingsplannen. Ook deze stukken worden ter inzage gelegd, zodat de omgeving formeel kan reageren op de plannen. Alle reacties worden zorgvuldig bekeken. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten, kan dat leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Na goedkeuring door het waterschap, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincie Limburg en betrokken gemeenten, komen de plannen nog ter inzage voor beroep bij de Raad van State.

Uiteindelijk volgt de uitvoeringsfase. Voor de dijkversterkingen wordt een aannemer gecontracteerd en wordt de omgeving geïnformeerd over de uitvoering. De werkzaamheden zullen overlast met zich mee brengen. Dat kunnen we niet voorkomen, wel zoveel mogelijk beperken. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg aan een goede hoogwaterbescherming.

Download de planning voor het project Baarlo - Hout-Blerick in pdf (pdf, 95 kB).

Van verkenningsfase naar planuitwerkingsfase

Momenteel zit het programma in de afronding van de verkenningsfase. De voorbereidingen voor de planuitwerkingsfase zijn in volle gang. Er wordt gewerkt aan de Nota van Antwoord en aan andere documenten, waaronder:

  1. de aangepaste planMER;
  2. het definitieve Programma;
  3. een Bestuurlijke Overeenkomst voor de planuitwerkingsfase;
  4. de beschikkingsaanvraag (de toekenning van financiën voor de planuitwerkingsfase door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma);
  5. én het instemmingsbesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Formele vaststelling van al deze documenten en besluiten door betrokken partijen zijn nodig om de planstudiefase te starten.

De toekomstige opgave in Baarlo – Hout-Blerick en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Baarlo – Hout-Blerick is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Venlo, leest u in de factsheet.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Marita Cals staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Marita Cals

Laatste wijziging: 02-03-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Hoogwaterplan buitendijksgebied

Het hoogwaterplan is één van de onderdelen van het Programma Baarlo – Hout-Blerick.

Downloads en documenten

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Digitale dijkles in Hout-Blerick

Digitale dijkenles De Springbeek Hout-Blerick

Tijdens een digitale dijkles van onze omgevingsmanagers op basisscholen in Arcen en Hout-Blerick, leerden leerlingen meer over dijken.

Kijk achter de Dijk

Een dijkversterking is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een complex en zorgvuldig proces, waarvoor omgevingsmanagers zich dagelijks met veel energie inzetten. In deze video neemt omgevingsmanager Jaap Spaans u mee achter de schermen bij dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick.

Verhalen achter de dijk