Informatieavond 28-11-2017


In gesprek met de omgeving

Op dinsdag 28 november 2017 vond in Thorn - Wessem de tiende informatieavond plaats in de tweede reeks van 11 informatieavonden over dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg. Deze bijeenkomsten zijn het vervolg op de informatieavonden die in januari en februari van dit jaar hebben plaatsgevonden.

In januari en februari ging Waterschap Limburg vooral in op de nut en noodzaak van de dijkversterking, mogelijke oplossingsrichtingen, type dijken en de vooronderzoeken die op dat moment werden uitgevoerd. De informatiebijeenkomst op 28 november was bedoeld om de omgeving te informeren over de stand van zaken, welke alternatieven de afgelopen periode verder zijn onderzocht en welke oplossingsrichtingen zijn afgevallen. De avond was vooral ook bedoeld om de reacties en meningen van mensen te horen.

Na een plenaire toelichting op de stand van zaken werd op de informatieavond in de verschillende themahoeken van gedachten gewisseld over de alternatieve dijktrajecten aan de hand van diverse kaarten, dwarsdoorsneden en de i-viewer met map table, het retentiegebied, techniek, communicatie en de taak van de Veiligheidsregio en de gemeente ten tijde van hoogwater.

Informatieavond Thorn - Wessem

Zo’n 125 kritische maar zeer betrokken bewoners en andere belangstellenden waren geïnteresseerd in de dijkversterking van Thorn - Wessem. De afgelopen maanden heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Hierbij valt te denken aan onderzoek naar de bodemkwaliteit en de grondwaterstanden. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder gepresenteerde oplossingsrichtingen verder zijn gedetailleerd en zijn uitgewerkt in een aantal alternatieven. Voor het dijktraject Thorn - Wessem kunnen dijkversterking en rivierverruiming (retentiegebied) niet los van elkaar worden gezien. Daarnaast heeft Waterschap Limburg een opgave om de Itterbeek, Thornerbeek en Panheelderbeek natuurlijker in te richten en juist meer ruimte te geven. De herinrichting van deze beken wordt integraal meegenomen bij de dijkversterkings- en verleggingsplannen.

Door deze verschillende opgaven in Thorn en Wessem is het waterschap verplicht om een Milieu Effect rapportage (MER) en een projectplan Waterwet op te stellen. Ten behoeve van deze documenten wordt op dit moment een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze Notitie wordt onder andere beschreven welke alternatieven worden onderzocht. Daarna worden in een MER de alternatieven afgewogen om tot een voorkeursalternatief te komen. Het voorkeursalternatief wordt in een projectplan Waterwet verder uitgewerkt.

Voor dijktraject Thorn - Wessem zijn grofweg drie mogelijke tracés in beeld:
1. Versterking van de huidige waterkering.
2. Een tracé meer op de oevers van de plassen en de Maas, waarbij de waterkering ook om de Groeskamp en bedrijventerrein Prins Mauritshaven ligt.
3. Een tracé, verder van de oevers af, waarbij de waterkering en de weg Meers/Thornerweg deels worden gecombineerd.

Aan de Belgische kant wordt aangesloten op de Belgische waterkering. Aan de oostzijde van de A2 sluit de dijk aan op de aanwezige hoge grond. Dit is op verschillende manieren mogelijk, langs de A2 of langs het kanaal Wessem Nederweert.

Het gebied tussen Thorn en Wessem betreft het zoekgebied voor retentie. Een gebied waarbij tijdens hoogwater tijdelijk water wordt opgeslagen om de rivierwaterstand stroomafwaarts te verlagen. Uit onderzoek is al gebleken dat bij de aanleg van dit retentiegebied in ieder geval ook nieuwe keringen nodig zijn om de woonkernen Wessem en Thorn te beschermen tegen hoogwater.

Op de avond hebben zich nog enkele mensen aangemeld voor het meedenken in het vervolgproces. Er waren ook vragen van aanwezigen wat de dijkversterking, het retentiegebied en de beekherstel opgave voor hun persoonlijke en/of bedrijfsmatige situatie betekent. Deze vragen werden in de themahoeken zo goed mogelijk beantwoord.

Vervolg proces na de informatieavonden

Na de informatieavonden in november gaat het waterschap aan de slag met alle reacties. Deze worden meegenomen bij de uiteindelijke afweging om te komen tot een voorkeursalternatief voor Thorn - Wessem. Omdat de ingrepen in Thorn - Wessem behoorlijk ingrijpend zijn, zal er ook een milieueffectrapportage worden opgesteld. Eerste formele stap hierin is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het dijktraject Thorn - Wessem. In dat document legt het waterschap vast welke alternatieven worden onderzocht. Dat is ook het document waarop formeel zienswijzen kunnen worden ingediend. De NRD wordt voorgelegd aan de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei die in februari volgend jaar plaatsvindt. Hierbij komen de bestuurders van de zes betrokken gemeenten, provincie, Rijk en waterschap bij elkaar. De Stuurgroep brengt een advies uit over de te onderzoeken alternatieven. Daarna worden deze alternatieven nader uitgewerkt. In het najaar van 2018 brengt de Stuurgroep naar verwachting een advies over een voorkeursalternatief uit, waarna het Dagelijks Bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vaststelt. Daarna wordt gestart met de planuitwerkingsfase, waarbij het voorkeursalternatief verder in detail wordt uitgewerkt. Alles wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet. Ook in het vervolgproces worden betrokkenen uit de omgeving meegenomen, onder ander via de omgevingswerkgroepen.

Meer informatie

Waterschap Limburg blijft u op de hoogte houden via website, sociale media, nieuwsbrief en naar verwachting komen we in de loop van 2018 terug met een volgende reeks van informatieavonden.

Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen kunnen per email worden gesteld aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale loket van het waterschap dat alle vragen over dijkversterkingen behandelt. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 088 – 88 90 100.