Fasen en inspraakmogelijkheden


Een dijkversterking is meestal een complex project, dat flinke impact kan hebben op de omgeving. Daarom proberen we de dijk zo goed mogelijk in te passen in de omgeving en stemmen we de plannen af met de omgeving.

Fasen in een dijkversterkingsproject

Een dijkversterking heeft normaal gesproken drie fasen: verkennen, plan (ontwerp) uitwerken en realiseren.

Onderstaande tijdlijn geeft een algemeen overzicht van de verschillende stappen. Bij dijkversterkingsprojecten worden alle blauwe stappen doorlopen. Als er binnen een project een dijkverlegging speelt, hebben we ook te maken met de oranje stappen.

Tijdlijn stappen proces dijkversterkingsprojecten

Verkenningsfase

Samen met belanghebbenden verkennen we het gebied, de opgave, knelpunten en kansen. In deze fase is er ruimte voor ideeën en oplossingen. De kansrijke oplossingen werken we in overleg met belanghebbenden verder uit. Dat leidt tot het plan dat de voorkeur heeft: de zogenoemde voorkeursvariant.

Planuitwerkingsfase met mogelijkheden tot inspraak

We werken de voorkeursvariant verder uit tot een ontwerp-projectplan. Dit plan moet worden goedgekeurd en er moeten vergunningen voor worden afgegeven. Belanghebbenden kunnen formeel reageren door een zienswijze in te dienen. Daarna neemt het bestuur van het waterschap een besluit. Waar nodig wordt grond aangekocht en we bereiden de aanbesteding van de bouw voor.

Reageren!

In de planuitwerkingsfase doorlopen we een aantal wettelijke procedures. Bij elke procedure is het mogelijk om schriftelijk te reageren (dit noemen we een zienswijze). De volgende procedures kunnen in een project aan de orde komen.

  • Projectplan voor de verbetering van een dijk (technisch, inhoudelijk, procesmatig en financieel). Iedereen kan hierop inspreken.
  • Milieu-effectrapportage (MER-rapport). Hierin zijn de gevolgen van een plan voor het milieu in kaart gebracht. Belanghebbenden kunnen hierop inspreken.
  • Verschillende omgevingsvergunningen (onder andere met betrekking tot natuur, ruimtelijke ordening/ planologie). Het waterschap vraagt deze aan bij gemeente, Provincie of Rijk. Deze worden gezamenlijk door deze overheden gepubliceerd. Iedereen kan hierop inspreken.
  • We publiceren de (concept)besluiten en plannen en leggen deze ter inzage in het waterschapshuis in Roermond en de betreffende gemeente.

Realisatiefase

Daarna volgt de realisatiefase. De werkzaamheden die we uitvoeren kunnen impact hebben op natuur, bodem, water, landschap, cultuurhistorie, archeologie, woon-, werk- en leefmilieu. Daarom stemmen we de werkzaamheden ook tijdens de uitvoering actief af met de omwonenden, bedrijven en organisaties in de omgeving. Tijdens de planvoorbereiding en bij het verlenen van vergunningen werken we nauw samen met Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de Maasgemeenten.

Na aanleg: onderhoud en beheer

Om ervoor te zorgen dat de dijken stevig zijn en blijven na de aanleg of versterking, moeten we ze goed kunnen inspecteren en maaien. Daarom zien we erop toe dat een dijk goed toegankelijk is zodat we er bij kunnen met onderhoudsmaterieel. Ook maken we afspraken met perceeleigenaren over de begroeiing van de dijken en handhaven we de regels die gelden op en langs de dijk.

Werken aan de dijken is nooit klaar

Als gevolg van de klimaatverandering verwachten we een toenemende hoeveelheid water in de Maas. Het werk aan de dijken is vanuit die optiek nooit ‘af'. Daarom blijven wij samen met partners en inwoners werken aan het veiliger maken van de Maas. We berekenen regelmatig hoe het met de veiligheid van de dijken gesteld is en nemen indien nodig nieuwe maatregelen.


Heeft u andere vragen over dijkversterkingen? Of wilt u uitleg bij begrippen over dijkversterking? Bekijk dan de veel gestelde vragen en de begrippenlijst.