Werkzaamheden Winnerstraatlossing / Eindhovensebaan


Inleiding

Ten noorden van Nederweert ligt de Winnerstraatlossing en de Eindhovensebaan. Oorspronkelijk zorgde de Winnerstraatlossing voor de afwatering van het landbouwgebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Eindhovensebaan. Ook zorgde de Winnerstraatlossing voor de afvoer van het gemengde stelsel van buurtschap Winnerstraat/Nieuwstraat. De Winnerstraatlossing begint als bermsloot in het bebouwde gebied. Benedenstrooms ligt de watergang Eindhovensebaan. Via deze watergang wordt het water verder afgevoerd naar de Platkuil.

In de loop der jaren hebben steeds meer bedrijven zich in het gebied gevestigd. Hierdoor zijn er meerdere verharde oppervlakten ontstaan, zonder waterberging op het eigen terrein. Met een hoge piekafvoer kan de Winnerstraatlossing en de riolering het water daarom moeilijk verwerken. Om wateroverlast te voorkomen doen we een aantal aanpassingen aan het watersysteem.

Projectdoelen

 • Verbreden van de Winnerstraatlossing en vergroten van duikers tot en met de buffer
 • Groot onderhoud aan de buffer en de in- en uitstroom van de buffer
 • Bereikbaarheid van het gebied verbeteren voor beheer en onderhoud
 • Herprofileren van de buffer van de Winnerstraatlossing tot en met de Eindhovensebaan
 • Herprofileren van de Eindhovensebaan
 • Aanpassen van de duikers in de Eindhovensebaan

Wat gaan we doen?

 • Het onder profiel brengen van de watergangen
 • Het optimaliseren en opschonen van de bestaande regenwaterbuffer “Winnerstraat”
 • Verwijderen en afvoeren van slib
 • Het aanbrengen en aanpassen van duikers, inclusief in- en uitstroomvoorzieningen
 • Het aanpassen en realiseren van onderhoudspaden

Planning

Dit ontwerp projectplan lag tot en met 18 december 2022 ter inzage. In die periode konden alle belanghebbende een zienswijze over het ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen.

Definitief projectplan

Op 21 maart 2023 is het definitief projectplan, met daarbij gevoegd de zienswijzen en de reactie van het waterschap daarop, vastgesteld. Het definitieve project lag tot en met 12 mei 2023 ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen via de website van de officiële bekendmakingen.

De uitvoering staat vooralsnog gepland in 2023.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Nederweert
 • Omwonenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.