Herinrichting Aa


Inleiding

De Aa vindt haar oorsprong in Limburg, ten zuidwesten van de Groote Peel. Zij stroomt in noordelijke richting via Brabant naar de Maas. In het Dal van de Aa gaat over het gebied vanaf de oorsprong bij Ospel tot aan Starkriet bij Someren. In dit gebied van de Aa hebben we te maken met een diversiteit aan opgaves. Samen met waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, de betrokken gemeentes, terreinbeheerders en ondernemers willen we een visie opstellen voor dit gebied. De visie geeft richting aan de te nemen maatregelen om aan de opgaves op het gebied van landbouw, natuur en water te kunnen voldoen.

Projectdoel

De agrarische ondernemers stellen een visie op voor het Dal van de Aa dat volgens hen invulling geeft aan de voorop gestelde doelen op gebied van toekomstbestendig, economisch grondgebruik, water en natuur.  De waterschappen Limburg en Aa en Maas ondersteunen de ondernemers met (hydrologische) kennis en een externe begeleider. De externe begeleider is voorgedragen door de ondernemers. De door ondernemers opgestelde conceptvisie, wordt vervolgens getoetst door waterschappen, provincies, gemeenten, Staatsbosbeheer en Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel. We kijken dan of doelen gerealiseerd kunnen worden en of de visie haalbaar is. Waar nodig vullen de ondernemers de conceptvisie aan.

De opgestelde visie wordt daarna gezamenlijk verder en met meer detail uitgewerkt. Doel is om uiteindelijk met alle partijen tot een concrete toekomstvisie te komen.

Deze visie geeft richting aan de benodigde maatregelen voor het watersysteem. Hiermee voldoen we aan de doelen voor natuur en Kaderrichtlijn Water die gelden voor de Groote Peel (Natura 2000-gebied). Ook biedt de visie een toekomstbestendig perspectief voor landbouw. Door samen te werken met alle stakeholders bouwen we aan een toekomst voor landbouw binnen de water- en natuurdoelen.

Wat gaan we doen?

 • Formuleren van de gezamenlijke doelen en kaders voor het gebied ‘Dal van de Aa’
 • Formuleren van water- en natuurdoelen
 • Bepalen van het plangebied
 • Formuleren van de doelen en randvoorwaarden om toekomstbestendig ondernemen perspectief te bieden
 • De conceptvisie toetsen op doelrealisatie en haalbaarheid en waar nodig verbeteren
 • Gezamenlijke visie uitwerken tot een plan met een begroting
 • Afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst

Planning

Op dit moment zitten we in de verkenningsfase. Dit betekent dat het samengestelde projectteam de eerste gesprekken gaat opstarten met de stakeholders en bekijken wie er wil bijdragen aan het samenstellen van een gebiedsvisie. Zodra dit duidelijkheid is start het projectteam met het gebiedsproces om te komen tot een conceptvisie.

Vooralsnog is de planning om dit jaar een start te maken met de gezamenlijke gebiedsvisie.

Betrokkenen bij project

 • Ondernemers in het gebied
 • Omwonenden
 • Terreinbeheerders
 • Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Nederweert
 • Gemeente Asten
 • Gemeente Someren

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Marco Siecker. Dit kan via het telefoonnummer +316 819 181 41 of per e-mail naar m.siecker@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.