Informatieavond 22-11-2018


“Veiligheid voorop: draagvlak voor dijkversterking, verdeeldheid over retentie.”  Veel belangstelling voor inloopbijeenkomst dijktraject Thorn - Wessem

Op donderdag 22 november 2018 organiseerde Waterschap Limburg een inloopbijeenkomst over het dijktraject Thorn - Wessem. Ruim honderd belangstellenden lieten zich informeren over de stand van zaken van het project. In verschillende themahoeken konden bezoekers informatie ophalen, vragen stellen en het gesprek aangaan met het waterschap.

Tijdens de inloopbijeenkomst konden de belangstellenden zich met behulp van de posters laten informeren over de zoekrichting voor dijkversterking, beken en retentie. Dit plaatje heeft geen officiële status. Toch wil het projectteam de omgeving meenemen in het denkproces tot nu toe. Met name het al dan niet inzetten van retentie en kwel, de Koningsteemdam en een mogelijke schaderegeling bleken onderwerpen van gesprek.

Thorn_Info_III_GerPeeters_10_klein (Breedbeeld)
De markt tijdens de informatiebijeenkomst

Retentie en kwel

Een retentiegebied wordt in het geval van extreem hoog water ingezet om water op te vangen. In opdracht van het Rijk onderzoekt het waterschap momenteel of het gebied tussen Thorn en Wessem geschikt is als retentiegebied. Ook tijdens deze inloopbijeenkomst werd duidelijk dat er voorstanders zijn van een dergelijke maatregel, maar dat er ook veel zorgen leven rondom retentie en overlast van kwelwater in het gebied.

Schaderegeling

Een aantal mensen vroeg zich af of mensen in het gebied kunnen rekenen op een schadevergoeding in het geval de minister kiest voor retentie. Die vraag blijkt niet direct te beantwoorden. Het beoogde retentiegebied heeft nu namelijk de status van winterbed. Dat wil zeggen dat het gebied nu ook met wateroverlast te maken krijgt. Afhankelijk van de frequentie van de inzet van het retentie gebied, wordt het gebied minder vaak geconfronteerd met wateroverlast dan in de huidige situatie. Met andere woorden; de veiligheid in geval van retentie wordt in vergelijking met de huidige situatie beter. De schaderegeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Koningssteendam

Ook leefden er vragen over de stabiliteit van de Koningsteendam. Waterschap Limburg wil graag de feiten op tafel en doet nu zelf onderzoek naar de huidige staat van de dam. Deze zogenaamde quick scan moet duidelijkheid geven over de eventuele veiligheidsrisico’s. Pas dan kan bekeken worden of extra maatregelen nodig zijn en zo ja, welke.

Vervolg

Naar verwachting vindt er in het voorjaar van 2019 een Stuurgroep Noordelijke Maasvallei plaatsvindt waarin de bestuurders een voorkeursalternatief voorgelegd krijgen. Dit betekent dat dan de keuze voor ligt voor wel/geen behoud van het winterbed en de ligging (tracés) van de keringen. De bevoegdheid over het retentiegebied ligt bij het Ministerie van I&M. De minister neemt dit besluit. Het waterschap neemt het uiteindelijke besluit over de dijkversterking.

Thorn_Info_III_GerPeeters_12_klein (Breedbeeld)
De markt tijdens de informatiebijeenkomst

Dijkversterking in Limburg

Waterschap Limburg werkt in heel Limburg aan de versterking van ruim 70 kilometer dijk. Veel keringen zijn namelijk te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas in de toekomst moet gaan afvoeren. Thorn - Wessem maakt onderdeel uit van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Vragen of meer informatie?

Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. U kunt zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.

Heeft u nog vragen of wilt u het waterschap iets meegeven? We horen graag van u via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 088 – 88 90 100.