Bomen inventarisatie


Op dit moment heeft Waterschap Limburg voor meerdere dijktrajecten diverse oplossingsrichtingen gedefinieerd. Ook voor dijktraject Buggenum. In de volgende fase werken we naar een zogenaamd voorkeursalternatief toe. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die, na een verdere uitwerking, aangelegd zal worden. Een gedegen afweging om tot het voorkeursalternatief te komen is dus van belang. De aanwezigheid van (waardevolle) bomen of boomstructuren maakt onderdeel uit van deze afweging. Daarom laat Waterschap Limburg een bomeninventarisatie uitvoeren door Ingenieursbureau Maasvallei.

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd voor alle oplossingsrichtingen die er nu zijn. De aanwezigheid van waardevolle bomen en boomstructuren kan zo meegewogen worden in de keuzes voor de verschillende voorkeursalternatieven.

Vanaf half mei 2017 wordt de bomeninventarisatie uitgevoerd. Alleen bomen op openbaar terrein worden geïnventariseerd. Bomen in tuinen en op particuliere percelen vallen hier buiten, monumentale bomen uitgezonderd.

In geval van monumentale bomen op particulier terrein zal degene die de bomen inventariseert contact opnemen met de perceeleigenaar en toestemming vragen om de boom te inventariseren en fotograferen.

De volgende gegevens worden in het veld bepaald; soort, stamdiameter, hoogte, kroonprojectie, vitaliteit en juridische status (monumentaal of niet).
Van markante en/of monumentale bomen wordt een foto en film gemaakt waarbij de privacy van particulieren gerespecteerd wordt.