Informatieavond 18-1-2017

Gepubliceerd op 19 januari 2017

In gesprek met de omgeving

Op woensdag 18 januari 2017 vond in Buggenum de eerste informatieavond plaats in een reeks van 11 informatieavonden over dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg. Waterschap Limburg ging in gesprek met de omgeving over het dijktraject bij Buggenum en mogelijke oplossingsrichtingen en gaf informatie over verschillende soorten dijken, vooronderzoeken die plaatsvinden, zoals archeologie en explosieven en de rol van dijkwachten. Aanwezigen konden daarnaast hun ideeën en wensen aan het waterschap en de gemeente meegeven.

Buggunum27

Dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg

Veel dijken in Limburg zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen tegen overstromingen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om mensen en bedrijven te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Ook de dijk in Buggenum dient verhoogd en versterkt te worden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo - Hout-Blerick en Thorn-Wessem het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

Het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) pakt verspreid over Nederland ruim 1.100 kilometer aan dijken aan om te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheidseisen uit de Waterwet. Voor Limburg gaat het om 14 plaatsen met een lengte van meer dan 70 kilometer aan dijken.

Dijkversterking in Buggenum

De dijk bij Buggenum is een groene dijk. De dijk ligt in een lage uiterwaard en beschermt de historische kern van Buggenum. De dijk is aangelegd langs het koelwaterkanaal dat werd gebruikt door de voormalige elektriciteitscentrale en sluit aan op de spoordijk. De herinrichting van het landelijk gebied rondom het koelwaterkanaal heeft belangrijke raakvlakken met de dijkversterking.

In 2016 en 2017 verkennen we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Leudal, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties het gebied, de opgave, knelpunten en kansen. Dit gebeurt tijdens kansensessies, omgevingswerkgroepen en deze informatieavonden en ook via individuele contacten per email of telefoon. Naar verwachting kunnen we in 2017 kansrijke oplossingen verder uitwerken tot een voorkeursalternatief.

Informatieavond Buggenum

Zo’n 50 zeer betrokken bewoners en ondernemers waren geïnteresseerd in de dijkversterking bij Buggenum en deelden hun ideeën en oplossingen met Waterschap Limburg. Het waterschap presenteerde 3 mogelijke oplossingsrichtingen waarover de aanwezigen actief meedachten. ‘Zijn er nog meer alternatieven?’ en ‘Zijn er combinaties daartussen mogelijk?’ waren vragen die de aanwezigen wilden weten. Er werd ook een duidelijke voorkeur voor 2 oplossingsrichtingen door de aanwezige bewoners uitgesproken: de bestaande dijk en de dijk direct langs de Maas. Het derde alternatief, een dijk direct langs de Dorpsstraat, had veel minder draagvlak. De ruimte is daar beperkter waardoor de dijk dicht langs de huizen zou komen. Ook werd de wens van een demontabele kering langs de Dorpsstraat geuit.

Het waterschap heeft deze geluiden zeker gehoord en genoteerd. Het was erg goed om de diverse ideeën hierover met elkaar te delen. Veel belangstelling was er ook voor de luchtfoto’s, het kaartmateriaal en andere informatie over de lokale situatie, zoals kabels, leidingen en mogelijke explosieven in het gebied.

Buggunum25

Vervolg proces na de informatieavonden

Na de informatieavonden in januari en februari gaat het waterschap aan de slag met alle ideeën en suggesties. Dit leidt tot een aantal kansrijke oplossingen die het waterschap in overleg met belanghebbenden verder uitwerkt. Hieruit volgt het plan dat de voorkeur heeft: het zogenoemde voorkeursalternatief. Naar verwachting komen we rond de zomer terug met een volgende reeks van informatieavonden.

Meer informatie

Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen kunnen per email worden gesteld aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale loket van het waterschap dat alle vragen over dijkversterkingen behandelt. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 077 – 38 91 111.